ผู้ใช้:Drsanit/กระบะทราย

สนิท ตีเมืองซ้าย
Yuen Poovarawan.jpg
เกิด11 มิถุนายน ค.ศ. 1969 (50 ปี)
มหาสารคาม
ถิ่นพำนักมหาสารคาม
สัญชาติไทย
อาชีพคอมพิวเตอร์ศึกษา
องค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย เป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันดำรงตำหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดถษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ความเชี่ยวชาญแก้ไข

Web Programing, Database System, Computer Network, We Design and Development Graphic Design, Learning Management System (LMS), e-Leaning, Application Development, Computer Education, Cloud Computing, Learning Methodology

ประวัติการทำงานแก้ไข

ตำแหน่งงานบริหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2542 กรรมการสโมสรอาจารย์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2552 กรรมการประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2555 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พ.ศ. 2556 กรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลงานวิชาการแก้ไข

 • ตำรา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. 2552.
 • ตำรา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 2552.

เกียรติบัตรแก้ไข

 • MCSD
 • Unix Certification
 • Flipped Classroom