ประวัติพระพุทธเจ้า

ประวัติพระพุทธเจ้า (อังกฤษ: The Life of Buddha) เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ที่เล่าเรื่องราวประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินการผลิตโดย ดร.วัลลภา พิมพ์ทอง และบริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ด้วยงบประมาณ 108 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 และจะเริ่มฉายในประเทศไทยประมาณช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ภาพยนตร์เรื่องนี้มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มธรรมะการ์ตูน ๘๐ พรรษามหาราช มีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นประธานกลุ่ม

ประวัติพระพุทธเจ้า
กำกับวัลลภา พิมพ์ทอง
อำนวยการสร้างMedia Standard Company Limited(บริษัท มีเดีย สแตนดาร์ด จำกัด)
ผู้จัดจำหน่ายโมโนฟิล์ม
วันฉาย5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ความยาว98 นาที
ภาษาไทย
ทุนสร้าง108 ล้านบาท
ทำเงิน15 ล้านบาท
ข้อมูลจากสยามโซน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จัดจำหน่ายโดยบริษัท โมโนฟิล์ม โดยจะมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และจะนำไปโปรโมทในงานเทศกาลภาพยนตร์ ในต่างประเทศ

ทีมงาน แก้ไข

Producer วัลลภา พิมพ์ทอง(วงษ์ธรรมา)
Director(ผู้อำนวยการผลิต) กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
Screenplay(บทภาพยนตร์) อัมภิรา วงษ์ธรรมา
Screenplay Advisor(ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา
Casting & Voice Dubbing Director(ผู้กำกับการคัดเลือกผู้พากย์และการพากย์เสียง) •สรัญญา น้อยไทย
• ทีมพากย์อินทรีย์
• กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
original Soundtrack Producer(ผู้ผลิตเสียงดนตรีประกอบต้นฉบับ) •ปริญญา โบราณประสิทธิ์
•ธีระพงศ์ ไชยพรม
Soundtrack Co-producer(ผู้ร่วมผลิตเสียงดนตรีประกอบ) •บัณฑิต มาบุญธรรม
•สมพร ก้อนเพชร
Translator(นักแปล) นิวิมาน์ วงษ์ธรรมา
Production(การผลิต) Media Standard Production House

เสียงพากย์ แก้ไข

บทบาท ผู้พากย์ หมายเหตุ
พระพุทธเจ้า รัชฏะ สมรทินกร
พระเจ้าสุทโธทนะ อภิวิชญ์ อินทร
พระนางสิริมหามายา ชไมพร จตุรภุช
เจ้าชายสิทธัตถะ(วัยเด็ก) เบญจวรรณ วนิชจิวพันธุ์
เจ้าชายสิทธัตถะ(ตอนโต)/พระโพธิสัตว์ ศรุต วิจิตรานนท์
พระนางยโสธราพิมพา(วัยรุ่น) พิมพ์อัปสร เทียมเศวต
พระนางยโสธราพิมพา(ตอนโต) สุภัทรา ทิวานนท์
พราหมณ์โกณฑัญญะ/พระอัญญาโกณฑัญญะ อภิชาติ อินทร
พญามาร เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
นางตัณหา สกาวใจ พูนสวัสดิ์
นางราคา ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
นางอรดี พัชนี จารุจินดา
พระราหุล ณพวีร์ ไตรทิพเทวิน
เจ้าชายอานนท์(วัยเด็ก) ปฏิมา เทพสงเคราะห์
เจ้าชายอานนท์(วัยรุ่น) อภิชาติ อินทร
พระอานนท์ แทนคุณ จิตต์อิสระ
นายฉันนะ ธนากร โปษยานนท์
พระเจ้าสุปปพุทธะ ศุภสรณ์ มุมแดง
พระนางอมิตตา วัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์
พระเจ้าพิมพิสาร เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
เจ้าชายเทวทัต/พระเทวทัต คมกฤษ ตรีวิมล
พระแม่ธรณี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
พระสารีบุตร/อุปติสสะ อนุชิต สพันธุ์พงษ์
พระโมคคัลลานะ/โกลิตะ ชาญชัย กายสิทธิ์
นางพราหมณี(แม่พระสารีบุตร) พิศมัย วิไลศักดิ์
อหิงสกะ/พระองคุลิมาล อภิวิชญ์ อินทร
นางมันตานี ศิรินุช เพชรอุไร
นางสุชาดา พิจิกา จิตตะปุตตะ
ปุณณทาสี(คนสนิทนางสุชาดา) น้ำฝน ภักดี
อาจารย์วิศวามิตร เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
เจ้าชายนันทะ(วัยรุ่น) อัศวิน กมโลบล
อสิตดาบส เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
ฆฏิการมหาพรหม อภิชาติ อินทร
อุทกดาบส ศุภกรณ์ มุมแสดง
อุรุเวลกัสสปะ ศุภกรณ์ มุมแดง
พระอัสสชิ พงศ์เพชร อมรสิทธิ์
พระมหานามะ วีระศักดิ์ แก้วอุ่น
อำมาตย์กาฬุทายี/พระกาฬุทายี วีระศักดิ์ แก้วอุ่น
พญากาฬนาคราช/เสียงนาค ยงยุทธ เกิดบุญส่ง
โสตถิยพราหมณ์ ศุภสรณ์ มุมแดง
นายจุนทะ ยงยุทธ เกิดบุญส่ง
สุภัททะ อภิชาติ อินทร
ชาวบ้าน ธัญญ์นิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์
เสียงโฆษกประกาศ ยงยุทธ เกิดบุญส่ง
ผู้บรรยาย อภิชาติ อินทร
เสียงตัวประกอบทั้งหมด ทีมอินทรีย์(ชาย-หญิง)

เพลง แก้ไข

เพลงสุชาดา แก้ไข

ร้อง
พินิจ ศรีจันทร์ดี
ณัฐนี พิมพ์ทอง

เพลงปรินิพพาน แก้ไข

ร้อง
บัณฑิต มาบุญธรรม
ทาลัด กามาล

รางวัล แก้ไข

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม : ไกวัล กูลวัฒโนทัย

  • สื่อมวลชนคาทอลิคดีเด่น

นำมาฉายซ้ำ แก้ไข

เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2558 ทางรายการ คิดดีแลนด์ ที่ผลิตโดย บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด ได้นำภาพยนตร์แอนิเมชันประวัติพระพุทธเจ้า มาออกอากาศใหม่ในรูปแบบช่วงๆ ตอนๆ สลับกับช่วงการ์ตูนต่างๆ ของทางค่ายมีเดียสแตนดาร์ด เช่น อนันตา คิดดีแลนด์ ฯลฯ รวมไปถึงกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กันไป โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5[1]

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข