นิตยสารธรรมจักษุ เป็นนิตยสารทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของไทย โดยออกตีพิมพ์ครั้งแรกสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2437 โดยการบุกเบิกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์ได้ทรงพยายามแปลพระสูตรต่างๆ ในพระไตรปิฎกที่ยังไม่เคยมีผู้ใดแปลมาก่อนมาเป็นภาษาไทย แล้วทยอยนำลงในนิตยสารธรรมจักษุ ในเวลาเดียวกัน ก็มีการอธิบายธรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย ทำให้นิตยสารธรรมจักษุกลายเป็นนิตยสารทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกที่ไม่เพียงแต่จะนำเสนอเนื้อหาสาระทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ซึ่งเดิมนั้น มีอยู่ในใบลาน เป็นภาษาบาลีเท่านั้น ยังเป็นนิตยสารทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกที่กระตุ้นให้เกิดการประยุกต์หลัก พุทธธรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางด้วย

คณะทำงานประจำนิตยสารธรรมจักษุในปัจจุบัน

แก้
คณะที่ปรึกษา
 • น.อ.(พิเศษ)วีระ วัฒนนิรันดร์
 • น.อ.(พิเศษ)วุฒิ อ่อนสมกิจ
 • น.อ.ประยงค์ สุวรรณบุบผา
 • นายพิพัฒน์ บุญยง
 • นายสุชิน ทองหยวก
 • รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม
คณะทำงาน
 • แสง จันทร์งาม บรรณาธิการ
 • ทองเลี่ยม มาละลา ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • วิโรจน์ สายดนตรี ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • พจนารถ สุพรรณกูล ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • ณรงค์ เสริมสกุลวัฒน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • สงบ เทพเทียนทัศ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • ปราโมทย์ เพ็งโคตร ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สำนักงานติดต่อ

แก้

สำนักงานกองบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ตึกแผนกผลประโยชน์ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร