ตำบลพิมลราช

ตำบลในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

พิมลราช เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ การคมนาคมก็สะดวกสบาย อีกทั้งหมู่บ้านจัดสรรระดับสูงที่มากมายทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตำบลพิมลราช
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phimon Rat
ประเทศไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด52,684 คน
รหัสไปรษณีย์ 11110
รหัสภูมิศาสตร์120407
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลพิมลราชแต่เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในตำบลบางบัวทอง ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวมาตั้งเป็นตำบลพิมลราช มี 8 หมู่บ้าน เหตุที่ชื่อว่าตำบลพิมลราชนั้น เนื่องจากมีคลองพระราชาภิมณฑ์เป็นคลองที่สำคัญไหลผ่านตำบล ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยทำการเกษตร เพาะปลูก ตลอดจนใช้บริโภค คลองนี้จึงเป็นเสมือนชีวิตของตำบล จึงได้เรียกกันว่า "พิมลราช"

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

พื้นที่ตำบลพิมลราชส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช และบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

เขตการปกครอง แก้

ตำบลพิมลราชมีเขตการปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ้า
  • หมู่ที่ 2 บ้านคลองฝั่งเหนือ
  • หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย
  • หมู่ที่ 4 บ้านค่ายสาม
  • หมู่ที่ 5 บ้านโรงสวด
  • หมู่ที่ 6 บ้านโสนลอย
  • หมู่ที่ 7 บ้านโรงกระโจม
  • หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาชม

ประชากร แก้

เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ตำบลพิมลราชมีประชากรทั้งสิ้น 52,684 คน โดยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช 47,874 คน และอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง 4,810 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชน ในท้องที่ตำบลพิมลราชและเทศบาลเมืองบางบัวทอง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

การคมนาคม แก้

ตำบลพิมลราชมีอาณาเขตติดกับตัวอำเภอบางบัวทอง ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 22 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมดังนี้

สาธารณูปโภค แก้

รถโดยสารประจำทาง แก้

สถานที่สำคัญ แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°55′22″N 100°23′23″E / 13.92282°N 100.38965°E / 13.92282; 100.38965