ตำบลกองทูล

ตำบลในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

ตำบลกองทูล เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอ แบ่งเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ตำบลกองทูลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกองทูลทั้งหมด มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4,323 คน[1] มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น วนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ ตำบลนาเฉลียง ตำบลท่าแดง ตำบลเพชรละคร ตำบลบ้านโภชน์ ตำบลบัววัฒนา และตำบลหนองไผ่[2]

ตำบลกองทูล
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kong Tun
ประเทศไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอหนองไผ่
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด4,323 [1] คน
รหัสไปรษณีย์ 67140
รหัสภูมิศาสตร์670701
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

การปกครอง แก้ไข

ตำบลกองทูล แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้

  • หมู่ 1 บ้านวังชงโค
  • หมู่ 2 บ้านกองทูลเหนือ
  • หมู่ 3 บ้านกองทูลใต้
  • หมู่ 4 บ้านน้ำเขียว
  • หมู่ 5 บ้านน้ำเนินมะเกลือ
  • หมู่ 6 บ้านท่าทอง
  • หมู่ 7 บ้านเนินพัฒนา
  • หมู่ 8 บ้านหนองบัวทอง
รายชื่อกำนันตำบลกองทูล[3]
  1. ขุนสกลแก้ว
  2. ขุนพิทักษ์ทูลขัณฑ์ (กรอด แก่นจันทร์หอม)
  3. ขุนพูนคามบำรุงกิจ (แปลก อิ่มทรัพย์)[4]
  4. ยอง หลงใจคอย
  5. แก้ว หลงใจคอย
  6. อินทร์ เงินดี
  7. หิน ทรัพยะเกษตริน
  8. แหล่ แก่นจันทร์หอม
  9. เที่ยง ทรัพยะเกษตริน
  1. ยศ สารถ้อย
  2. เจริญ ประสาทศรี
  3. จำปา วิบูลย์ศิลป์
  4. เล็ก ทิพยชัย
  5. สมพร ไม้สูง
  6. บุญเหลือ มณีธรรม
  7. เชือน โฉมทรัพย์เย็น
  8. สุวรรณ จงใจมั่น
  9. อาทิตย์ สุดทำนอง
กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน
  • นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
  • นายอาทิตย์ สุดทำนอง – กำนันตำบลกองทูล และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านท่าทอง
  • นายสุวรรณ จงใจมั่น – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านกองทูลใต้
  • นางนาตยา พรานระวัง – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านกองทูลเหนือ
  • นายทองแดง นันตา – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านวังชงโค
  • นายสมจิตร โสสระเกษ – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านน้ำเขียว
  • นายไพบูลย์ จันทร์เทา – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านเนินมะเกลือ
  • นายอำนวย จันทร์ไทย – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านเนินพัฒนา
  • นายวิเชียร จันทร์แช่ม – ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองบัวทอง

สถานที่สำคัญ แก้ไข

  • โรงเรียนบ้านกองทูล
  • บึงน้ำเขียว
  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล
  • โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
  • โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
  • วัดธรรมเสมา
  • วัดสว่างอารมณ์
  • วัดชัยมงคล
  • วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
  • วัดเนินพัฒนา
  • วัดวังชงโค
  • วัดหนองบัวทอง

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ตำบลกองทูล ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
  2. ตำบลกองทูล - อบต.กองทูล - iGetWeb
  3. อินถา ศรีบุรินทร์, หลักสูตรรายวิชาท้องถิ่น ตำนานบ้านกองทูล, โรงเรียนบ้านกองทูล, 2547 หน้าที่ 47
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/3528.PDF เรื่องออกประทวนบรรดาศักดิ์.(2473,14 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 47 ตอน 0ง. หน้า 3540.