คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีอาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด
ที่อยู่
วารสารวารสารศิลปศาสตร์รัตนโกสินทร์
สีสีเหลือง
มาสคอต
ต้นจัน
เว็บไซต์www.bpc.rmutr.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม "คณะศิลปศาสตร์" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2518 สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2548 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใหม่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหนึ่งใน 6 คณะแรก ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แบ่งการศึกษาเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่

จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่

  • 1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เปิดทำการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2545
  • 2. สาขาวิชาภาษาจีน เปิดทำการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2545
  • 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เปิดทำการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2548
  • 4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) กำลังอยู่ในกระบวนการเปิดหลักสูตร

หลักสูตร

แก้

คณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอน "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต" ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

รายนามผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

แก้

รายนามคณบดี

แก้
รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับที่ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นิธี สตะเวทิน พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์มนัส พชรบดี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
3 อาจารย์สัณหกัญญา อรุณธารี รักษาการคณบดี พ.ศ. 2557
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร พ.ศ. 2557 - 2566

ที่ตั้ง

แก้

สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ ณ พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้