เปิดเมนูหลัก

การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Rubber Authority of Thailand อักษรย่อ: กยท.; RAOT) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 [2] โดยได้ยุบรวม 3 หน่วยงานคือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง เข้าด้วยกัน มีภารกิจในการบริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว

การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand
LOGO .png
[1]
ที่ทำการ
67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (4 ปี)
สืบทอดจาก สถาบันวิจัยยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
องค์การสวนยาง
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข, ประธานกรรมการ
เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์, รักษาการผู้ว่าการ
นพรัตน์ วิชิตชลชัย, รองผู้ว่าการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ
สุนันท์ นวลพรหมสกุล, รองผู้ว่าการด้านบริหาร
ณกรณ์ ตรรกวิพัท, รองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.raot.co.th

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้นได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 632/2558 แต่งตั้งนาย วีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อมานายวีระศักดิ์ได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาผู้ว่าการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จึงได้มีการแต่งตั้งนาย เชาว์ ทรงอาวุธ ขึ้นทำหน้าที่แทน

ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ การยางแห่งประเทศไทย บอร์ดการยางได้มีมติแต่งตั้งนาย สมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อมาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้มีการแต่งตั้งนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรักษาการประธานบอร์ดแทนนายสมชาย

วันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแทนนายเลิศวิโรจน์ที่พ้นจากตำแหน่ง

ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนาย ธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรก และในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ธีธัช สุขสะอาด ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (อาร์อาร์เอ็ม) [3]

รายนามผู้ว่าการแก้ไข

      รักษาการผู้ว่าการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง 16 กรกฎาคม 2558 – 12 พฤศจิกายน 2558
(0 ปี 119 วัน)
- นายเชาว์ ทรงอาวุธ 12 พฤศจิกายน 2558 – 15 มีนาคม 2559
(0 ปี 123 วัน)
1 นายธีธัช สุขสะอาด* 15 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
(3 ปี 275 วัน)
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย 28 มีนาคม 2561 – 18 เมษายน 2561
(0 ปี 21 วัน)
- นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ 18 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
(1 ปี 241 วัน)

หมายเหตุ: นายธีธัช สุขสะอาด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน[4]

รายนามประธานคณะกรรมการแก้ไข

      รักษาการประธานคณะกรรมการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 7 สิงหาคม 2558 - 6 ตุลาคม 2558
(0 ปี 60 วัน)
- นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 6 ตุลาคม 2558 - 12 มกราคม 2559
(0 ปี 98 วัน)
1 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 12 มกราคม 2559 [5] – ปัจจุบัน
(3 ปี 337 วัน)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข