กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร[1]

กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2515
สำนักงานใหญ่50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์, อธิบดี
 • ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง, รองอธิบดี
 • พงศ์ไท ไทโยธิน, รองอธิบดี
 • วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ, รองอธิบดี
เว็บไซต์https://www.doa.go.th

ประวัติ แก้

กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 โดยก่อนที่จะมาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2446 จัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดงานด้านวิชาการเกษตร จนกระทั่งในปี 2515 ได้มีการรวม "กรมการข้าว" กับ "กรมกสิกรรม" เพื่อสถาปนาเป็น กรมวิชาการเกษตร

การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก แก้

กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 (อังกฤษ: International Horticulture Exposition for His Majesty the King; Royal Flora Ratchapruek 2006) หรือเรียกย่อๆว่า ราชพฤกษ์ 2549 เป็นงานมหกรรมจัดแสดงด้านพืชสวนกลางแจ้ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,404 ล้านบาท จัดขึ้นในนามของรัฐบาลไทย และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์ดอกไม้โลก (WFC) และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (ISHS) และการรับรองมาตรฐานมหกรรมระดับโลก ระดับ A1 (มาตรฐานมหกรรมขั้นสูงสุด) การจัดงานจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH)[2] และสำนักงานมหกรรมโลก (BIE)[3] โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สามในทวีปเอเชีย ที่ได้รับรองการจัดงานมหกรรมระดับโลกจาก BIE ต่อจากจีน และญี่ปุ่น[3]

และได้รับมอบหมายให้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 อีกครั้งหนึ่ง

หน่วยงานในสังกัด แก้

การแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร มีดังนี้[4]

 1. สํานักงานเลขานุการกรม
 2. กองการเจ้าหน้าที่
 3. กองคลัง
 4. กองแผนงานและวิชาการ
 5. กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
 6. กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 7. กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
 8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
 10. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
 11. สถาบันวิจัยพืชสวน
 12. สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
 13. สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช
 14. สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 15. สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงานจัดตั้งภายใน แก้

 1. สำนักนิติการ
 2. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
 3. กองการยาง
 4. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
 5. กองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการแก๊สเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร

หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค แก้

 • สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด 54 ศูนย์
 • ด่านตรวจพืช 48 ด่าน
 • ศูนย์ควบคุมยาง 6 ศูนย์
 • ศูนย์วิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ 10 ศูนย์
 • ศูนย์วิจัยพืชสวน 10 ศูนย์
 • ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม 4 ศูนย์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 5 ศูนย์

อ้างอิง แก้

 1. กรมวิชาการเกษตร จัดงานใหญ่ "5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยฯ"
 2. จดหมายข่าวมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
 3. 3.0 3.1 จดหมายข่าวมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2549
 4. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้