มิลา โรดิโน

(เปลี่ยนทางจาก Mila Rodino)

เพลงชาติบัลแกเรียในปัจจุบันมีชื่อว่า เพลง "มิลา โรดิโน" (บัลแกเรีย: Мила Родино) แปลว่า มาตุภูมิที่รัก เพลงนี้มีที่มาจากเนื้อร้องและทำนองของเพลง "กอร์ดา สตารา พลานินา" ("Gorda Stara Planina") ซึ่งประพันธ์โดย สเวตาน ราโดสลาวอฟ (Tsvetan Radoslavov) ในปี พ.ศ. 2428 ขณะที่เขาเดินทางไปร่วมรบในสงครามเซิร์บ-บัลแกเรียในปีนั้น เพลงนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของประเทศบัลแกเรียในปี พ.ศ. 2507 โดยที่ในส่วนของเนื้อร้องนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ครั้งหลังสุดคือเมื่อปี พ.ศ. 2533

บัลแกเรีย: Мила Родино
มิลา โรดิโน
Bulgarian Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

National เพลงชาติของธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย
เนื้อร้องสเวตาน ราโดสลาวอฟ, ค.ศ. 1885
ทำนองสเวตาน ราโดสลาวอฟ (Tsvetan Radoslavov), ค.ศ. 1885
รับไปใช้ค.ศ. 1964
มิลา โรดิโน (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

บทร้องแก้ไข

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก การปริวรรตเป็นอักษรโรมัน Latin script (BGN/PCGN (standard) สัทอักษรสากล [a] คำแปล
บทที่ 1

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Gorda Stara planina,
do nej Dunava sinej,
slënce Trakija ogrjava,
nad Pirina plamenej.

Gorda Stara planina,
do ney Dunava siney,
slance Trakiya ogryava,
nad Pirina plameney.

[ɡo̞rda stara planina
do̞ ne̞j dunava sine̞j
slɤntse̞ trakija o̞ɡrʲava
nat̚ pirina plame̞ne̞j]

เขาสตาราพลานินางามสง่า,
ถัดมาคือสายน้ำดานูบส่องประกาย,
ตะวันฉายเหนือดินแดนทราเกีย,
ฉายแสงเจิดจ้าเหนือเทือกเขาพิริน.

ประสานเสียง (ซ้ำ)

Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край.[1]

Mila Rodino,
ti si zemen raj,
tvojta hubost, tvojta prelest, 
ah, te njamat kraj.

Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvoyta khubost, tvoyta prelest, 
akh, te nyamat kray.

[mila ro̞dino̞
ti si ze̞me̞n raj
tvo̞jta xubo̞st tvo̞jta pre̞le̞st
ax te̞ nʲamat̚ kraj]

'มาตุภูมิที่รัก,
แม่คือสวรรค์บนพิภพ,
ความงามและมนต์ขลังของแม่,
อ้า, มากมายมิรู้สิ้น '.

บทที่ 2

Паднаха борци безчет,
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила,
пътя им да продължим.*

Padnaha borci bezčet,
za naroda naš ljubim,
majko, daj ni mëžka sila,
pëtja im da prodëlžim.*

Padnakha bortsi bezchet,
za naroda nash lyubim,
mayko, day ni mazhka sila,
patya im da prodalzhim.*

[pat̚naxa bo̞rtsi be̞stʃe̞t̚
za naro̞da naʃ lʲubim
majko̞ daj ni mɤʃka sila
pɤtʲa im da pro̞dɤlʒim]

นักรบล้มตายเกินนับได้,
เพื่อชาติอันเป็นที่รักของเรา,
แม่เอย, โปรดมอบพลังอันเข้มแข็ง
เพื่อให้เราได้ตามรอยเขาทั้งหลาย.*

ประสานเสียง (ซ้ำ)
บทที่ 3

Дружно, братя българи!
С нас Москва е в мир и в бой!
Партия велика води
нашия победен строй.*

Družno, bratja bëlgari!
S nas Moskva e v mir i v boj!
Partija velika vodi
našija pobeden stroj.*

Druzhno, bratya balgari!
S nas Moskva e v mir i v boy!
Partiya velika vodi
nashiya pobeden stroy.*

[druʒno̞ bratʲa bɤlgari
s nas mo̞skva e̞ v mir i v bo̞j
partija ve̞lika vo̞di
naʃija po̞be̞de̞n stro̞j]

มาเถิด พี่น้องบัลแกเรีย
มอสโกอยู่ข้างเราทั้งยามศึกและยามสุข
พรรคอันยิ่งใหญ่นำทาง
สู่สังคมแห่งชัยของพวกเรา.*

ประสานเสียง (ซ้ำ)
  • ในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ได้มีการเพิ่มบทร้องต่อท้ายบทร้องเดิมอีก 2 บท ซึ่งอ้างอิงถึงพรรคคอมมิวนิสต์บัลแกเรีย (ภายใต้ชี้นำโดยตรงของสหภาพโซเวียต) และเหล่านักรบที่ล้มตายในการต่อสู้เพื่อชาติบัลแกเรียมานานนับปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1989 บทร้องดังกล่าวจึงถูกยกออกไปจากเพลงชาติ

ฉบับเพิ่มเติมแก้ไข

บทร้องฉบับเพิ่มเติม ประพันธ์โดย โดบรี ฮรีสตรอฟ. ตีพิมพ์ในวารสาร Rodina ตีพิมพ์โดย สมาคมวัฒนธรรมมิตรภาพบัลแกเรีย-โมฮัมมีเดียน, ในเมืองสโมเลนิ.[2]

อักษรซีริลลิก การปริวรรตเป็นอักษรโรมัน คำแปล
Горда Стара-планина.
Надъ ней северъ синей,
До ней Витошъ възвишава
Гордо свойтѣ раменѣ
Припев:
Мила Родино,
Ти си земенъ рай!
Твойта хубостъ, твойта прелесть,
Ахъ, тѣ нѣматъ край!
Гордо Дунавътъ се лѣй!
Свойта пѣсень тихо пѣй!
Вѣченъ споменъ той за Ботевъ
Отъ гърди си ще лелѣй!
Припев
Чуй Марица, какъ шуми,
И съсъ радость си мълви,
Че тамъ, дето кърви бѣха
— Днесъ тамъ розата цъвти!
Припев

เนื้อร้องดั้งเดิมแก้ไข

Мила Родино
('ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก)[3]
Mila Rodino
(ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน)
มาตุภูมิที่รัก
(คำแปล)

Горда стара планина,
до ней север се синей
Слънце Витош позлатява
към Цариград се белей.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Хайде братя българи,
към Балкана да вървим.
Там се готви бой юнашки,
за свобода, правдини.

Припев: Мила...

Родино мила, теб привет,
о, майко теб привет!
Теб Българийо чада сме,
ти си наший дом свещен!

Припев: Мила...

Ти си наший кът любим,
кът за щастие отреден!
Мил си край незабравим,
с чудна прелест надарен!

Припев: Мила...

Как щедро, майко, е
земята твоя осеяна с брилянти!
Сред тях прекрасен свети
Балканът горд напет -

о, виж го как сияй!
Ний благоговеем пред него и пеем:

Припев: Мила...

Gorda Stara Planina,
do ney sever se siney.
Slantse Vitosh' pozlatyava
kam Tsarigrad se beley.

Refrain:
Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvojta hubost, tvojta prelest, 
ah, te nyamat kray.

Hayde bratya balgari,
kam Balkana da varvim.
Tam se gotvi boy yunashki,
za svoboda, pravdini.

Refrain: Mila...

Rodino mila, teb privet,
o , maĭko teb privet!
Teb Bŭlgariĭo chada sme,
ti si nashiĭ dom sveshten!

Refrain: Mila...

Ti si nashiĭ kŭt lyubim,
kŭt za shtastie otreden!
Mil si kraĭ nezabravim,
s chudna prelest nadaren!

Refrain: Mila...

Kak shtedro, maĭko, e
Zemyata tvoya oseyana s brilyanti!
Sred tyakh prekrasen sveti
Balkanŭt gord napet -

Refrain: Mila...

o , vizh go kak siyaĭ !
Niĭ blagogoveem pred nego i peem :

Refrain: Mila...

Oh, look how radiant!
Reverence us, before him and sing:
Proud Stara Planina,
next to it the north sparkles,
the sun gilds Vitosha
towards Tsarigrad it shines white.

Refrain:

Dear Motherland,
you are heaven on earth,
your beauty, your loveliness,
ah, they are boundless.

Bulgarian brothers, let's go
to the Balkan.
There a heroic battle is approaching,
for freedom, justice.

Refrain: Dear...

Dear Montherland, Greetings to you,
Oh, Mother welcomes you!
You are Bulgarian children,
You are our sacred home!

Refrain: Dear...

You are our favorite playground,
area destined for happiness!
Their nice end is unforgettable,
endowed with wondrous beauty!

Refrain: Dear...

How generous, Mother is
your land studded with diamonds!
Among these wonderful lights
Balkan proud spruce -

Refrain: Dear...

ดูเพิ่มแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

  1. Pronunciation when sung does not match spoken Bulgarian (unstressed, reduced vowels).

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.parliament.bg/?page=history&lng=bg&hid=9
  2. "Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина" въ гр. Смоленъ". macedonia.kroraina.com. สืบค้นเมื่อ August 25, 2018.
  3. Ivan Voynikov, 2005, History of the Bulgarian state symbols. Part three: The Bulgarian anthem, in Bulgarian [1]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย