โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งที่สองของจังหวัดราชบุรี เริ่มมีการเล่าเรียนเมื่อปีใดไม่ปรากฏ แต่พบหลักฐานใบรับบอกมณฑลราชบุรีที่ 3/1590 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ร.ศ.127(พ.ศ. 2451) ในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 25 หน้า 380 วันที่ 21 มิถุนายน ร.ศ.127[1]จึงถือเอาวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โพธา.jpg
ใบโพธิ์ในเสมา เหนือแถบชื่อโรงเรียนและลายไทย
ที่ตั้ง
เลขที่ 80 หมู่ 8 ถนนโรงพยาบาล-บ้านฆ้อง ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญนตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ภาษาภาษาไทย
เพลงมาร์ชโพธาวัฒนาเสนี
เว็บไซต์http://www.photha.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโพธารามแห่งแรก และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรกของไทย[2] เดิมเล่าเรียนกันโดยอาศัยศาลาวัดโพธาราม ต่อมานักเรียนได้เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นจึงได้ขยายที่เรียน ครั้งนั้นมี เจ้าพระคุณธรรมเสนานี (พระแดง)เจ้าอธิการ และพระครูโพธาภิรมย์(ชื่น) รองเจ้าอธิการวัดโพธาราม และหลวงราษฎร์โพธาภิบาล นายอำเภอ ได้ประกาศเรี่ยรายบุญก่อสร้างอาคารเรียนที่วัดโพธารามหนึ่งหลัง รวมเป็นเงิน 1532 บาท ในปี พ.ศ. 2449 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดโพธาราม"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2451 (ร.ศ. 127) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 25 หน้าที่ 380 ซึ่งคัดลอกโดยนายสังเวียน รัตนมุง อดีตผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร มีใจความดังนี้

" ด้วยใบรับบอกมณฑลราชบุรีที่ 3/1590 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451) กล่าวว่าโรงเรียนวัด โพธาราม เมืองราชบุรี เดิมได้อาศัยวัดเป็นที่เล่าเรียน แต่เป็นที่คับแคบมาก ด้วยมีนักเรียนทวีมากขึ้น ครั้งเมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) เจ้าพระคุณธรรมเสนานี(พระแดง) เจ้าอธิการและพระครูโพธาภิรมย์(พระชื่น) รองเจ้าอธิการวัดโพธาราม พร้อมด้วยหลวงราษฎร์โพธาภิบาล นายอำเภอโพธาราม ได้บอกบุญเรี่ยไรเงินแก่ข้าราชการ และราษฎรรวมเป็นเงิน 1,532 บาท และได้ทำการจัดสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดโพธาราม โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนวัดโพธาราม " โดยมีความกว้าง 4 วา 2 ศอก ยาว 6 วา 2 ศอก และสูง 1 วา 3 ศอกคืบ ใช้เสาไม้เต็งรัง พื้นไม้สิงคโปร์ เครื่องบนไม้สัก หลังคามุงสังกะสี ฝาไม้กระยาเลยทาสีขาว กับทำม้านั่งสำหรับนักเรียนนั่งได้ 2 คน โดยใช้ไม้กระยาเลยและไม้สักรวม 37 ม้านั่งและนั่งได้คนเดียวอีก 20 ม้านั่ง และได้ทำโต๊ะสำหรับวางหนังสือเรียน 22 โต๊ะ ใช้ไม้กระยาเลยและไม้สัก เมื่อแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ร.ศ.126 (พ.ศ. 2450) ได้จัดการฉลองและนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ 50 รูป และถวายอาหารบิณฑบาตกับได้มีการมโหรสพด้วย 3 วัน เมื่อเสร็จการฉลองแล้ว ได้เปิดโรงเรียนให้นักเรียนศึกษาเล่าเรียนต่อไป "

"โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2451 เป็นวันเกิดโรงเรียน"

ปี พ.ศ. 2452 ประชาชนเมืองโพธารามร่วมบริจาคเงินซ่อมบำรุงอาคารเรียน[3]

ปี พ.ศ. 2453 ประชาชนเมืองโพธารามร่วมบริจาคเงินซ่อมบำรุงอาคารเรียนเป็นครั้งที่ 2[4]

ปี พ.ศ. 2458 อาคารเรียนหลังแรกได้เกิดการชำรุดและนักเรียนได้เพิ่งขึ้น พระครูโพธาภิรมย์(ชื่น)จึงได้ทำการบูรณะอาคารเรียน

ปี พ.ศ. 2479 ได้บูรณะอาคารเรียนเป็นครั้งที่สองเนื่องจากอาคารเรียนชำรุดและจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น พระครูโพธาภิวัฒน์(เต็ก)เจ้าอาวาสวัดโพธารามในเวลานั้นเป็นผู้ดำเนินการโดยก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ใช้เงินบริจาคจากประชาชนชาวโพธารามร่วม 9,442.43 บาท และกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็นเงิน 6,000 บาท รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 15,442.43 บาท เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 41 เมตร มีห้องเรียน 10 ห้อง กับมุขอีก 4 ห้อง อาคารเสร็จและใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2479 และได้นำวัสดุที่รื้นถอนจากอาคารเรียนหลังเดิมไปสร้างเป็นโรงอาหาร 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2483 ทางโรงเรียนยังคงเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ภายหลังจึงได้ทยอยตัดเหลือแต่สอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 นับว่าเป็นโรงเรียนระดับอำเภอแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2513 พื้นที่โรงเรียนเดิมมีที่คับแคบ จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ ณ ตำบลคลองตาคต(ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน) จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2514 ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้า ประชาชนชาวโพธาราม จัดตั้งคณะกรรมการการหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนอีก 24 ไร่ 56 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรหางบประมาณค่าการก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 418 ใต้ถุนโล่งให้แก่โรงเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 2,349,000 บาท ห้องน้า 1 หลัง เป็นเงิน 31,000 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายจันทร์ พ.ศ. -
2 นายแปลก คชสุต พ.ศ. -
3 นายใหญ่ สุทธโรจน์ พ.ศ. -
4 ขุนประกาศวุฒิสาร พ.ศ. -
5 ขุนเสตะรัตศึกษาการ พ.ศ. 2460 - 2465
6 ขุนโสตะระศึกษาการ พ.ศ. 2465 - 2470
7 นายไจ๊ อนุมาน พ.ศ. 2470 - 2474
8 นายช้อย ทินเกิด พ.ศ. 2475 - 2482
9 ขุนสุวรรณกูลศึกษากร พ.ศ. 2482 - 2483
10 นายพิพัฒน์ บุญสร้างสม พ.ศ. 2483 - 2491
11 นายไพโรจน์ ผาสุก พ.ศ. 2491 - 2502
12 นายเลื่อน วุฑฒยากร พ.ศ. 2502 - 2509
13 นายมาบ ภูมาศ พ.ศ. 2509 - 2513
14 นายสำเนียง อารีกิจ พ.ศ. 2513 - 2520
15 นายทองอินทร์ เพียภูเขียว พ.ศ. 2520 - 2526
16 นายสุชาติ อำมฤคขจร พ.ศ. 2526 - 2535
17 นายสัมพันธ์ บุญวานิช พ.ศ. 2535 - 2539
18 นายประกิจ ธาราพันธ์ พ.ศ. 2539 - 2540
19 นายวีระ เก็งทอง พ.ศ. 2540 - 2543
20 นายณรงค์ โพธิ์มี พ.ศ. 2543 - 2544
21 นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ พ.ศ. 2544 - 2551
22 นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ พ.ศ. 2551 - 2555
23 นายปรีชา สุคนธมาน พ.ศ. 2555 - 2557
24 นายประทีป จำปาศรี พ.ศ. 2558 - 2558
00 นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า พ.ศ. 2558 - 2559 (ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง)
25 นายประทีป จำปาศรี พ.ศ. 2558 - 2561
26 นายวรากุล หงษ์เทียบ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, การจัดสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดโพธาราม, เล่ม ๒๕, ตอน ๑๒, ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๓๘๐
  2. ประวัติโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
  3. ราชกิจจานุเบกษา, การบริจาคทรัพย์บำรุงโรงเรียนวัดโพธาราม, เล่ม ๒๖, ตอน ๐, ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๔๔๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, บริจาคทรัพย์บำรุงโรงเรียนวัดโพธาราม เล่ม ๒๗, ตอน ๐, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๑๘๔๖

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข