โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต บรบือ

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
Nondaengwittayakhom School
ตราประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
8 หมู่ 19 ถนนบรบือ - นาเชือก ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nondaengwittayakhom School
อักษรย่อ นว. NW.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536

(27 ปี 224 วัน)

รหัส 1044410607
ผู้อำนวยการ นายสมัย ศาลาจันทร์
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ██████ เขียว - เหลือง
เพลง มาร์ชโนนแดงวิทยาคม
เว็บไซต์
ต้นแดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นสาขาของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร มีนายสนิท แนบกลาง เป็นผู้ประสานงาน ครั้งแรกเปิดทำการสอนที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนแดงซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนแดง ในขณะนั้นคือ อาจารย์มโน ตัลวัน

ในปี พ.ศ. 2535 นายสนิท แนบกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ยื่นเรื่องขอที่ดินบริเวณโคกยาวจากสภาตำบลโนนแดงเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเนื้อที่ 50 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่โคกยาว

ต่อมาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนแดง สังกัดกรมสามัญศึกษา และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก , ข , ค จำนวน 1 ชุด

ปัจจุบันโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กให้บริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6[1]

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแดง

ปรัชญาและอัฒลักษณ์แก้ไข

 • ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 • เอกลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
 • อัฒลักษณ์ มีความรู้ สุขภาพดี มีวินัย[2]
 
ป้ายหน้าโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

อาคาร สถานที่แก้ไข

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียนแก้ไข

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข