โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกหญิง ประเภทสามัญศึกษา ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยโอเรียนเต็ล (ซอยเจริญกรุง 40) เขตบางรัก ในพ.ศ. 2476 บาทหลวง เลโอ เปรูดอง ได้มาสร้างโรงเรียนคาทอลิกขึ้นมา ซึ่งเริ่มจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่างๆ เป็นโรงเรียนแรกในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
180px
การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต
22 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Assumption Suksa School
อักษรย่อ อสศ. / AS
เพลง เพลง มาร์ชขาวแดง
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในปี พ.ศ. 2496 จึงขออนุมัติแยกเป็นสองโรงเรียน โดยใช้นามใหม่ว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา" มีบาทหลวงทองดี กฤษเจริญเป็นเจ้าของ นายเฉลิมวงศ์ ปิตรังสี เป็นผู้จัดการ นางนวม วานิชโช เป็นครูใหญ่ การเรียนการสอนดำเนินการมาด้วยดีเป็นลำดับ จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2498 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งแก้ไข

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยเจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 7-8 ไร่

โครงสร้างอาคารแก้ไข

ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง มีห้องเรียน 58 ห้องห้องประกอบการ 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 63 ห้องเรียน

ปรัชญาของโรงเรียนแก้ไข

การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแก้ไข

  • อสศ. หมายถึง อักษรย่อของคำว่า “อัสสัมชัญศึกษา”
  • วงกลมใน หมายถึง เราอยู่ในโลกของการจัดการศึกษา การศึกษาจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทันเหตุการณ์
  • วงกลมนอก หมายถึง โลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมผัส เป็นไปอย่างกลมกลืนกับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา คือ ระบบการจัดของหน่วยงานที่เราต้องสังกัดอยู่
  • กิ่งราชพฤกษ์ หมายถึง ความสามัคคี ความร่มเย็น

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
  • สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง


ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ต้นราชพฤกษ์

อ้างอิงแก้ไข