โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ตำบลเกษรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประวัติการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 โดยเปิดสอน ป.1 - ป.2 ครั้งแรกมีนักเรียน 69 คน ครู 1 คน คือนายแม้น บุญสนธิ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอน โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดคลองตันราษฎร์บำรุง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว พ.ศ. 2474 นายแถม คุ้มตน เป็นครูใหญ่คนที่ 2 นายสวัสดิ์ สมานมิตร เป็นครูใหญ่คนที่ 3

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
ที่ตั้ง
พิกัด13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ค.ต. (WKT)
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา30 พฤๅภาคม พ.ศ. 2472
ผู้ก่อตั้งนายแม้น บุญสนธิ
หน่วยงานกำกับสพฐ.
ผู้อำนวยการนายสถาวร พัชรบำรุง
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล-ม.3
สี██ สีส้ม - ██ สีฟ้า
ต้นไม้ต้นหงอนไก่ทะเล
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/wkt/

ครูใหญ่คนที่ 4 คือนายบุญรอด ศรีบัวจับ ต่อมาใน พ.ศ. 2482 พระอาจารย์ ปาสาธิโก ได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียน ใช้ที่ดินทางทิศตะวันออกของวัด เป็นสถานที่ก่อสร้าง ดำเนินการสร้างได้เพียงแค่เสา มุงหลังคาเสร็จ เจ้าอาวาสได้มรณภาพลง จึงสร้างอาคารเรียนค้างไว้ ใน พ.ศ. 2487 พระมหาแก้ว สุวรรณโชโต เจ้าอาวาสรูปที่ 8 ได้จัดการต่อเติมอาคารเรียนจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2492 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคาร พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดป้ายอาคาร โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง( พ่วงรัตนราษฎร์ผดุง) มีการทำพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2505-2509 นายเกตุ วรวงษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนที่ 5 ช่วงนี้ชาวคลองตันมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีนักเรียนเพิ่มขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอ พระใบฎีกาชั้ว ธมฺปาโร รองเจ้าอาวาส ร่วมกับประชาชนจัดหาทุนสร้างอาคาร 1 หลัง ในการก่อสร้างครั้งแรก ยกเสามุงหลังคาไว้สิ้นค่าก่อสร้าง 125,000 บาท จึงค้างการก่อสร้างเอาไว้

นายพวง พันธุ์ลาด ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จึงติดต่อของบประมาณ ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ จึงได้รับอนุมัติให้เป็นชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2510 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ครูเพิ่มเป็น 22 คน พร้อมกันนั้นได้เงินจากประชาชนสร้างส้วมอีก 1หลัง 6 ห้อง ใน พ.ศ. 2513 อาคารเรียนหลัง 1 ชำรุดเสียหายมาก ทางราชการจึงอนุมัติสร้างอาคารเรียนอีกหลัง ดำเนินการสร้างครั้งแรก 6 ห้องเรียน โดยขอรื้อถอนอาคารหลังแรกเป็นโรงอาหาร ในปีนี้ นายเชย เกตุแก้ว ได้บริจาคสร้างเสาธง พร้อมเกรดปรับสนามอย่างสมบูรณ์แบบ จำนวนนักเรียนมากขึ้น ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 6 ห้อง พร้อมกับสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2

พ.ศ. 2517 พระครูสาครตันติคุณเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการถมดินด้านหลังอาคารเรียนไปติดถนน ให้เป็นส่วนกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน พ.ศ. 2519 ได้รับการจัดสรร งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเป็น แบบ 015 เพิ่มอีก 6 ห้องเรียน บ้านพักครูเพิ่มอีก 1 หลัง

พ.ศ. 2521 นายเกตุ วรวงษ์ได้ลาออกจากราชการ และได้แต่งตั้ง นายมนู บัวสมบูรณ์ เป็นครูใหญ่คนที่ 6 จนถึงปัจจุบัน และได้มีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิมอีกหลายอย่างเช่น บ้านพักครู โรงฝึกงาน ถังเก็บน้ำ สนามวอลเล่ย์บอล อาคารอเนกประสงค์เป็นต้น

พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นประกวดโครงการอาหารกลางวัน และขยายการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้การจัดการศึกษาครบ 3 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถม และมัธยม (ม.1-3) พ.ศ. 2536 โรงเรียนดีเด่นในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท และโครงการกิจกรรมสหกรณ์

พ.ศ. 2539- 2541 โรงเรียนเข้าสู่โครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพร่วมกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นตัวแทนของภาคกลางไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการ และได้รับงบประมาณเข้าสู่โครงการไทยคม

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง แก้

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายแม้น บุญสนธิ ครูใหญ่ พ.ศ. 2472-2474
2 นายแถม คุ้มตน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2474-2478
3 นายสวัสดิ์ สมานมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2478-2482
4 นายบุญรอด ศรีบัจับ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2482-2492
5 นายเกตุ วรวงษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2492-2521
6 นายมนู บัวสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2521-2546
7 นายปัญญา ดวงจังหวัด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546-30กันยายน 2553
8 นายสถาวร พัชรบำรุง ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2553 - พฤศจิกายน 2557
9 นายสุวิชา วรวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พฤศจิกายน 2557 - 29 สิงหาคม 2558
10 นายไกรสร มีชูพร ผู้อำนวยการ 29 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน

คำขวัญ แก้

" จิตใจตั้งมั่น สร้างสรรค์ระเบียบวินัยที่ดี หลีกหนีอบายมุข มีความสุขสนุกกับการเรียน "

ปรัชญา

"โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง มุ่งมั่นพัฒนา การศึกษาแนวใหม่ ด้วยความเอาใจใส่ของชุมชน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนา ให้สถานศึกษามีคุณภาพ "

สีประจำโรงเรียน แก้

ส้ม / ฟ้า