โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนราชวินิตบางเขนเป็นหนึ่งใน 8 ของโรงเรียนเครือราชวินิต

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ตั้ง
22/18 ซอยชินเขต1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ไทย โทร 0 2580 1555
ข้อมูล
คำขวัญปรัชญา
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
คติพจน์
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
ผู้ก่อตั้งคุณย่าผัน คำจงจิตร
พระครูสุวรรณสุทธารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายชาย จันทร์งาม
จำนวนนักเรียน1,699 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562)[1]
สีกรมท่า - ขาว
เพลงมาร์ชราชวินิตบางเขน, พราวชมพู
เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน คำจงจิตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ ต้นกก และ หญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่ คุณย่าผัน คำจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอำเภอเมืองนนทบุรียังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนต่อ ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ ด้วยเจตนารมย์ และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ และให้เยาวชนไทยทุกฐานะ ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ทำหนังสืออนุญาต ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา โดยดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโรงเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรง ชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" โดยเช่าพื้นที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง "ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา"
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามในหนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อดำเนินการในเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบางเขนวิทยาได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ "รวมน้ำใจสู่ บ.ว." เพื่อระดมทุนทำห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมโรงเรือนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยา คณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณ ในหมู่บ้านชินเขต
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณที่จะทำอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ
 • วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย
 • วันที่ 28 กันยายน 2531 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยา
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา

แผนการเรียนแก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • ห้องเรียนพิเศษ (Talented class program )
  • Intensive Science - Math Program : ISMP
  • Intensive English Program : IEP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

แผนการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ (Talented class program )
  • Intensive Science - Math Program : ISMP
  • Intensive Math - English Program : IMEP
 • ห้องเรียนปกติ
  • โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • โครงสร้าง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - ญี่ปุ่น
  • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - จีน
  • โครงสร้าง ไทย - สังคม
  • โครงสร้าง ทักษะอาชีพ[3]

คณะสีภายในโรงเรียนแก้ไข

 1. คณะสุพรรณิการ์ (สีเหลือง)
 2. คณะปาริชาติ (สีแดง)
 3. คณะการเวก (สีเขียว)
 4. คณะทองกวาว (สีแสด)
 5. คณะอินทนิล (สีฟ้า)

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนแก้ไข

 • อาคาร 1 ภัทรราชา
 • อาคาร 2 วชิราบดินทร์
 • อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษา
 • อาคารอเนกประสงค์
 • เรือนพยาบาล
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชุมเกษรแก้ว
 • ห้องประชุมสุวรรณสุธารมย์
 • หอประชุมจักรินทร์สิรินธร
 • สวนป่าพงศาปาน
 • โดมสามัคคีภิรมย์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง อ้างอิง
1. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2530
2. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540
3. นางยุพา จิตเกษม พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
4. นางวิมวดี ธรรมาธิคม พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
5. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
6. นายเฉลียว พงศาปาน พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2556
7. นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2559
8. นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 [4]
9. นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ พ.ศ. 2561 - 2562 [5]
10.นายชาย จันทร์งาม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

รางวัลที่โรงเรียนได้รับแก้ไข

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2540 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541) กรมสามัญศึกษา
2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ“ เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาสำหรับเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค
2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 • ผลงานด้านกีฬายูโดของโรงเรียน
  • ชนะเลฺศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 3 ปี ซ้อน
  • ชนะเลิศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร 3 ปี ซ้อน
  • ชนะเลิศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ
  • ชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน
  • ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม ตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง
  • ชนะเลิศและรองชนะเลิศกีฬายูโดนักเรียนนานาชาติ หลายรายการ
  • ชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ ประเภทต่อสู้ ชาย และท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง
 • ผลงานด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียน
  • ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมฯ รุ่น 18 ปี (2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีกถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รุ่น 17 ปี (2557,2558)
  • ชนะเลิศฟุตซอล สพฐ.เกมส์รอบ กทม.รุ่น 18 ปี (2555)
  • ชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษารุ่น 16 ปีประเภท ก. (2556,2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์ รุ่น 16 ปี ( 2554,2555,2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลนอทร์กรุงเทพคัพชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รุ่น 16 ปี (2557,2558)
  • ชนเลิศฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2553)
  • ชนะเลิศฟุตซอลไมโลชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 15 ปี (2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอล กฟน.ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 15 ปี (2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีกรุ่น 15 ปี (2555,2556,2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมฯรุ่น 15 ปี (2554,2556,2557)
  • ชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษา 14 ปีประเภท ก.(2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์รุ่น 14 ปี (2556)
  • ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสม รุ่น 13 ปี (2557)
  • รองชนะเลิศ กทม.ฟุตซอลลีกรุ่น 17 ปี (2557)
  • รองชนะเลิศฟุตซอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 "จันทบูรณ์เกมส์" รุ่น 17 ปี (2558)
  • รองชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2554)
  • อันดับ 3 ฟุตซอล สพฐ.เกมส์ รุ่น 18 ปี (2556)
  • อันดับ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษา 18 ปีประเภท ก. (2557)
  • อันดับที่ 3 ฟุตบอล 5 คน ฮอนด้ามันส์ทะลุแมตท์ รุ่น 18 ปี (2554)
  • อันดับที่ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษาประเภท ก. รุ่น 14 ปี (2557)
  • อันดับที่ 3 ฟุตซอลเจเพรสจูเนียร์ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี่ยนชิพรอบชิงชนเลิศแห่งประเทศไทย (2555)
  • อันดับที่ 3 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2554,2555)
  • อันดับที่ 3 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 17 ปี (2554)
  • อันดับ 3 กทม.ฟุตซอลลีกรุ่น 15 ปี (2553)
  • อันดับที่ 4 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 18 ปี (2554)
  • อันดับที่ 5 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2552)


อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720143&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 2. http://www.rvb.ac.th/info1.html ประวัติโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 3. http://www.rvb.ac.th/Update/pdf/Regulation_2019.pdf เอกสารรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 4. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (รายชื่อโยกย้ายลำดับ 28)
 5. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน(รายชื่อโยกย้ายลำดับ 29)

http://www.rvb.ac.th/