โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในซอยประชาราษฎร์ 17 (โรงเรียนรัตนาธิเบศร์) ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา[1]

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ที่ตั้ง
238 ม.4 ซ.ประชาราษฎร์ 17 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
ผู้ก่อตั้งเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
เพลงมาร์ชรัตนาธิเบศร์
น้ำใจรัตนา
เว็บไซต์http://www.rt.ac.th/

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2443 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดจากการริเริ่มของพระอธิการท้วม (พระครูศีลาภิรม) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง และท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยันต์) ผู้เปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดโรงเรียน โดยท่านบริจาคเงินจำนวน 100 ชั่ง จัดสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เป็นอาคารตึก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เปิดเป็นโรงเรียนสอนเด็กชาย/หญิง และขนานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนรัตนาธิเบศร์" จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2476 เมื่อเปิดโรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนจึงงดรับนักเรียนหญิงคงรับเฉพาะเด็กชาย ต่อมาโรงเรียนได้ขยายพื้นที่ และก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนถึงปีพุทธศักราช 2527 จึงรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ของวัดบางขวาง และตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้รับการดูแลจากท่านเจ้าอาวาสวัดบางขวางทุกท่านมาโดยตลอด

ในขณะที่โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุนั้น ก็พัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านปกครองฯ ด้านบริการ ด้านธุรการ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานจนได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน" ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2531 ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ในด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี จนมีนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ 7 คนในปีการศึกษา 2522, 2525, 2527, 2535, 2544, 2547, และ 2549

ปัจจุบันโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนได้ปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ นิยมความเป็นไทย ยึดหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้มีการสานสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์ตลอดมาเป็นอย่างดี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้
  • เสมา หมายถึง สัญลักษณ์ของการศึกษา
  • พญานาค หมายถึง ปีเกิดของผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
  • พุ่ม หมายถึง นามเดิมของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
  • รัศมี หมายถึง แสงสว่างและความสำเร็จ
 • พุทธภาษิต ปญญา นรานํ รตนํ แปลว่า ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
 • อุดมการณ์ ลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์ที่ดีของครู สมาชิกที่ดีของสังคม พลเมืองที่ดีของชาติ
 • สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชรัตนาธิเบศร์[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′31″N 100°29′40″E / 13.842022°N 100.494336°E / 13.842022; 100.494336