โรงเรียนยางวิทยาคม

โรงเรียนยางวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต บรบือ

โรงเรียนยางวิทยาคม
Yangwitthayakhom School
ตราประจำโรงเรียน
ความรู้ คู่คุณธรรม
25 หมู่ 6 ถนนไทย - นิวซีแลนด์ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yangwitthayakhom School
อักษรย่อ ย.ว. Y.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ.2536
รหัส 1044410609
ผู้อำนวยการ นางพิศมัย จำนงพิศ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชยางวิทยาคม
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนยางวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 เป็นสาขาของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แรกเริ่มมีจำนวนนักเรียน 90 คนโดยมี นายสังคม โคตรสีเขียว เป็นผู้ประสานงาน

ปี พ.ศ. 2540 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า โรงเรียนยางวิทยาคม โดยมี นายสังคม โคตรสีเขียว เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

ปัจจุบันมีโรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [1]

สัญลักษณ์แก้ไข

 • อัฒลักษณ์ ความรู้ คู่คุณธรรม
 
ป้ายหน้าโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายสังคม โครตสีเขียว 2536 - 2540 ผู้ประสานงาน
2 นายสังคม โครตสีเขียว 2540 - 2545 อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ
3 นายมนูญ เพชรมีแก้ว 2546 - 2550 ผู้อำนวยการ
4 นายนิพนธ์ ยศดา 2550 - 2556 ผู้อำนวยการ
5 นางพิศมัย จำนงพิศ 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่แก้ไข

ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร สนามฟุตบอล[2]

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนยางวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียนแก้ไข

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข