เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนนครขอนแก่น (อังกฤษ: Nakorn Khon Kaen School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แบบสหศึกษาอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยมี นายทำนอง รังสีปัญญา เป็นครูใหญ่ท่านแรก ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนนครขอนแก่น ตั้งอยู่ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น[2]

โรงเรียนนครขอนแก่น
Nakorn Khon Kaen School
ตรา โรงเรียนนครขอนแก่น.png
มุ่งสร้างงาน การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
จงปฏิรูปตัวเองก่อนสิ่งอื่นใด
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakorn Khon Kaen School
อักษรย่อ น.ข.ก. / NKK
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 20 พฤษภาคมพ.ศ. 2524(38 ปี 187 วัน)
ผู้ก่อตั้ง นายธานี บุญคุ้ม
รหัส 1040051095
ผู้อำนวยการ นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
จำนวนนักเรียน 2,022 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ลาว ภาษาลาว

วิทยาเขต แก่นนครราชพฤกษ์
สี ████ สีเทา สีแดง
เพลง มาร์ชนครขอนแก่น
เว็บไซต์
บริเวณหน้าโรงเรียนนครขอนแก่น

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนนครขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นตามดำริของนายธานี บุญคุ้ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นขณะนั้น โดยมีนายทำนอง รังสีปัญญา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝางวิทยายน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านทุ่ม ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยใช้พื้นที่สาธารณะของศูนย์พัฒนาเยาวชนบ้านทุ่ม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย 14(ถนนมะลิวัลย์ , ขอนแก่น – ชุมแพ ) ห่างจากตัวจังหวัดด้านทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 นายทำนอง รังสีปัญญา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารคนแรก มีอาจารย์จำนวน 5 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน ปี พ.ศ. 2525 ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)และวัดป่าอภัยวันเป็นสถานที่เรียนเพิ่มขึ้น และได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นครั้งแรกเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารถาวร และปรับปรุง ถนน แหล่งน้ำ โดยมีครูเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน นักเรียน 600 คน[3]

สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำโรงเรียนแก้ไข

ความหมายของสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ลักษณะของสัญลักษณ์ เป็นรูปพระธาตุขามแก่น รัศมี 7 แฉก ประดับด้วยลายไทยสมัยทวาราวดี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

องค์พระธาตุขามแก่น หมายถึง โบราณสถานประจำเมืองขอนแก่น รัศมี 7 แฉก หมายถึง ที่ตั้งเมืองขอนแก่น 7 แห่ง ในอดีต ซึ่งประกอบด้วย เมืองเก่าขอนแก่น , ดอนบม , โนนทัน , บ้านทุม ,ดอนกระ ยอมเมืองเพีย , ดอนพันชาติ และ พระลับ ลายไทยสมัยทวาราวดี หมายถึง เอกลักษณ์ไทย

████ สีประจำโรงเรียน

 • สีเทา ██ หมายถึง ความสงบสุข
 • สีแดง ██ หมายถึง ความกล้าหาญ ความเจริญรุ่งเรือง
 • สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวนครขอนแก่น พระพุทธศรีศากยมุนีนครขอนแก่นสร้างประดิษฐาน เมื่อ พุทธศักราช 2527

ปรับปรุง-บูรณะ เมื่อ พุทธศักราช 2545

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายนามผู้บริหาร โรงเรียนนครขอนแก่น[4]
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง

1

นายทำนอง รังสีปัญญา

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2528

ครูใหญ่

2

นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2532

อาจารย์ใหญ่

3

นายสมชาย เขตอนันต์

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2540

ผู้อำนวยการ

4

นายลิขิต เพรชผล

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

ผู้อำนวยการ

5

นายธรรมรัตน์ ประเสริฐ

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2546

ผู้อำนวยการ

6

นายปัญญา ปะเสระกัง

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2553

ผู้อำนวยการ

7

นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการ

8

นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการ

9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคารสถานที่แก้ไข

อาคารเรียนถาวร 4 อาคาร
 • อาคาร 1 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องเรียนร่วม
 • ห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์
 • ห้องพักครู หมวดพลานามัย
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-9 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-4


 • อาคาร 2 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องสมุด
 • ห้องโสตทัศนูปกรณ์
 • ห้องบริหารทั่วไป
 • ห้องพักครูหมวดสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-11 และห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมตอนต้น ม.1/12,ม.2/10,ม.3/10
 • ธนาคารโรงเรียน
 • ห้องวิทยบริการ


 • อาคาร 3 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
 • ห้องธุรการ
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องประชุมเพชรไพลิน
 • ห้องพักครูหมวดภาษาอังกฤษ
 • ห้องพักครูหมวดภาษาไทย
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-10 และห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมตอนปลาย ม.4/6,ม.5/7,ม.6/8
 • ห้องแนะแนว


 • อาคาร 4 - เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 1-3
 • ห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 (อนุสรณ์35ปีนครขอนแก่น)
 • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-6
 • ห้องดาราศาสตร์
 • ธนคารขยะรีไซเคิล


อาคารเรียนชั่วคราว 4 อาคาร
 • อาคารไม้ อาคารดรตรี 2 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องพักครูดนตรีและนาฏศิลป์
 • อาคารศิลปะ 1 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องเรียนปั้น
 • ห้องพักครูหมวดศิลปะ
 • อาคารคหกรรม 1 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องเขียนแบบ
 • ห้องเรียนคหกรรม
 • ห้องพักครูคหกรรม
 • อาคารวงดุริยาง 1 ชั้น แบ่งเป็น
 • ห้องซ้อมวงดุริยาง
 • ห้องแต่งตัว
 • โรงรถ


ห้องสภานักเรียน

ห้องปกครอง (อาคารศรีมหาชัย)

ภูมิยาลัยอีสาน
 • บ้านเรือนไทย
 • พระพุทธศรีศากยมุนีนครขอนแก่น
ห้องประชุมกลาง
โรงอาหาร(เก่า)
หอประชุมอเนกประสงค์บุญรักษา
 • ชั้น1 โรงอาหาร(ใหม่)
 • ชั้น2 ศูนย์กีฬาโรงเรียน

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตรแก้ไข

มัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • ห้องเรียนทั่วไป ได้แก่ ม.1/1-10 , ม.2/1-9 , ม.3/1-9
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) ได้แก่ ม.1/11 , ม.2/10 , ม.3/10

มัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ม.4/1-5 , ม.5/1-5 , ม.6/1-5
 • แผนการเรียนศิลป์-สังคม-ภาษาลาว-ภาษาจีน ได้แก่ ม.4/6 , ม.5/6-7 , ม.6/6
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) ได้แก่ ม.4/7 , ม.5/8 , ม.6/8

คณะสีของโรงเรียนนครขอนแก่นแก้ไข

โรงเรียนนครขอนแก่น เป็นโรงเรียนเดียวของประเทศไทยที่ใช้ชื่อคณะสีจากที่ตั้งเมืองขอนแก่น

 • ██ คณะเมืองเก่านคร (สีเหลือง)
 • ██ คณะโนนทันนคร (สีชมพู)
 • ██ คณะดอนบมนคร (สีเขียว)
 • ██ คณะทุ่มนคร (สีแสด)
 • ██ คณะพระลับนคร (สีฟ้า)
 • ██ คณะเมืองเพียนคร (สีม่วง) ปัจจุบันไม่ได้จัดตั้งคณะสีนี้
 • ██ คณะดอนพันชาตินคร (สีแดง) ปัจจุบันไม่ได้จัดตั้งคณะสีนี้

ประกาศรายชื่อคณะสีประจำปีการศึกษา 2560แก้ไข

 • ██ คณะเมืองเก่านคร (สีเหลือง) ม.1/2 ม.1/7 ม.2/5 ม.2/6 ม.3/1 ม.3/7 ม.4/2 ม.5/4 ม.6/1 ม.6/6
 • ██ คณะโนนทันนคร (สีชมพู) ม.1/3 ม.1/8 ม.2/3 ม.2/7 ม.3/2 ม.3/9 ม.4/3 ม.4/7 ม.5/3 ม.6/2
 • ██ คณะดอนบมนคร (สีเขียว)ม.1/4 ม.1/9 ม.2/2 ม.2/8 ม.3/3 ม.3/8 ม.4/4 ม.5/2 ม.5/6 ม.6/3
 • ██ คณะทุ่มนคร (สีแสด)ม.1/5 ม.1/10 ม.1/11 ม.2/1 ม.2/9 ม.3/5 ม.3/6 ม.4/5 ม.4/6 ม.5/1 ม.6/5
 • ██ คณะพระลับนคร (สีฟ้า) ม.1/1 ม.1/6 ม.2/4 ม.2/10 ม.3/4 ม.3/10 ม.4/1 ม.5/5 ม.5/7 ม.6/4 ม.6/7

ประกาศรายชื่อคณะสีประจำปีการศึกษา 2561แก้ไข

 • ██ คณะเมืองเก่านคร (สีเหลือง) ม.1/1 ม.1/6 ม.1/11 ม.2/2 ม.2/7 ม.3/5 ม.3/6 ม.4/1 ม.5/2 ม.6/4 ม.6/7
 • ██ คณะโนนทันนคร (สีชมพู) ม.1/2 ม.1/7 ม.1/12 ม.2/3 ม.2/8 ม.3/3 ม.3/7 ม.4/2 ม.5/3 ม.5/7 ม.6/3
 • ██ คณะดอนบมนคร (สีเขียว) ม.1/3 ม.1/8 ม.2/4 ม.2/9 ม.3/2 ม.3/8 ม.4/3 ม.5/4 ม.6/2 ม.6/6
 • ██ คณะทุ่มนคร (สีแสด) ม.1/4 ม.1/9 ม.2/5 ม.2/10 ม.3/1 ม.3/9 ม.4/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.6/1
 • ██ คณะพระลับนคร (สีฟ้า) ม.1/5 ม.1/10 ม.2/1 ม.2/6 ม.3/4 ม.3/10 ม.4/5 ม.5/1 ม.6/5 ม.6/8

ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงแก้ไข

ด้านกีฬาแก้ไข

ขวัญ หรุ่มวิสัย นักฟุตบอล

ด้านดนตรีและการแสดงแก้ไข

รัชภูมิ แสงสิงห์ นักร้อง

กัลยา ไกลถิ่น นักร้อง

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข