แผนที่โลกคือแผนที่ที่แสดงพื้นที่ส่วนใหญ่หรือพื้นที่ทั้งหมดของโลก โดยแผนที่โลกนั้นไม่ดีมีเพียงภาพวาดหรือภาพพิมพ์แต่ยังรวมไปถึงภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศด้วย แผนที่โลกส่วนมากนั้นจะมีการบิดเบือนไปจากความจริงเล็กน้อยตรงบริเวณขั้วโลก[2] แผนที่โลกนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้วซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามความรู้ที่นักภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นมี

แผนที่โลกซึ่งเป็นการทำแบบ Winkel tripel projection, ซึ่งจะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างต่ำ[1] ซึ่งถูกสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิกใช้ในการอ้างอิงเอกสารและสื่อต่างๆ
แผนที่โลกของOrtelius (Typus Orbis Terrarum)ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1564

แผนที่ของโลกส่วนมากนั้นจะเน้นทางด้านการเมืองหรือลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวโลก,ขอบเขตอาณาเขตและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์,แผนที่ทางกายภาพแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขาชนิดของดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ทางธรณีวิทยา หรือแผนที่ที่ใช้สีและความเข้มของสีเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆเช่นสถิติประชากรศาสตร์หรือสถิติทางเศรษฐกิจ

การทำแผนที่โลกแก้ไข

ในการทำแผนที่โลกนั้นส่วนมากจะเป็นการฉายซึ่งการฉายภาพนั้นจะทำให้มีการบิดเบือนจนทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงทำให้ผู้ทำแผนที่ต้องแก้ไขการบิดเบือนเหล่านั้นทั้งหมดด้วยตามกระบวนการการทำแผนที่โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือใช้เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์

ชนิดของแผนที่โลกแก้ไข

แผนที่โลกส่วนมากมีหลายลักษณะโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ยกตัวอย่างเช่น[3]

 1. แผนที่โลกที่แสดงภูมิประเทศ (World Map Physical) จะแสดงข้อมูลของ ภูเขา ทะเลทราย ทะเลสาบ มหาสมุทร ชนิดของดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นต้น
 2. แผนที่โลกที่แสดงภูมิอากาศ (World Map weather) จะแสดงข้อมูลของอุณหภูมิ,มรสุม,อุณหภูมิ,ค่าเฉลี่ยของฝน เป็นต้น
 3. แผนที่การเมืองคือ (World Map Political) แผนที่ที่แสดงเขตแดน,อาณาเขตของประเทศและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 4. แผนที่เขตเวลา (World Time Zone Map) เป็นแผนที่ ทีใช้แบ่งเขตพื้นที่เดียวกันใช้เวลาอ้างอิง เดียวกัน
 5. แผนที่แสดงสถิติ (World Choropleth maps) คือแผนที่ที่ใช้สีและความเข้มของสีเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆเช่นสถิติประชากรศาสตร์หรือสถิติทางเศรษฐกิจเป็นต้น
 6. แผนที่โลกคานทิโน (Cantino World Map) หรือ แผนที่การเดินเรือคานทิโน พลานิสเฟียร์เป็นแผนที่เก่าที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบัน
 7. ลูกโลก (Globe) เป็นแผนที่แบบ 3 มิติ ที่ทำออกมาในรูปแบบทรงกลม ซึ่งลูกโลกมีข้อได้เปรียญที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในแง่ รูปทรง(Shape) ขนาด(Size) ระยะทาง(Distance) ทิศทาง(Direction) แต่เมื่อนำมาทำเป็นแผนที่ ในระบบ 2 มิติ ทำให้ข้อมูลหลายอย่างคลาดเคลื่อนไปเช่นขนาของพื้นที่ๆมีการบิดเบือน

แผนที่โลกยุคแรกแก้ไข

แผนที่โลกในยุคแรกนั้นจะนับรวมตั้งแต่รูปวาดของโลกตั้งแต่ยุคเหล็ก,ยุคแห่งการสำรวจจนถึงสมัยใหม่ซึ่งแผนที่ในสมันต่างๆเหล่านี้ส่วนมากจะเกี่ยวกับปรัชญาและพื้นฐานทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อการทำแผนที่ที่มีความเหมือนจริงมาขึ้นและทำให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนอีกด้วย[4]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Large-Scale Distortions in Map Projections, 2007, David M. Goldberg & J. Richard Gott III, 2007, V42 N4.
 2. American Cartographic Association's Committee on Map Projections (1988). Choosing a World Map. Falls Church: American Congress on Surveying and Mapping. pp. 1–2.
 3. Thematic Maps Map Collection & Cartographic Information Services Unit. University Library, University of Washington. Accessed 27 Dec 2009.
 4. "History of maps and cartography". emporia.edu.

บรรณานุกรมแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
แผนที่โลก