การใช้ที่ดิน (อังกฤษ: land use) เกี่ยวข้องกับการจัดการและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือที่ดินในสภาพธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น นิคม และแหล่งที่อยู่กึ่งธรรมชาติ เช่น พื้นดินเพาะปลูกได้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และที่ป่าเชิงพาณิชย์ การใช้ที่ดินยังได้รับการนิยามว่าเป็น "ผลลัพธ์ของการเตรียมการ การทำกิจกรรม และปัจจัยนำเข้าที่ผู้คนยอมรับในฐานะสิ่งปกคลุมดินประเภทหนึ่ง"[1]

แหล่งที่อยู่กระจายไปตามถนนหลายเส้นใกล้ชายฝั่งทะเลสาบแห่งชาติอินเดียนาดูนส์

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้