แบเรียมคลอไรด์

แบเรียมคลอไรด์(BaCl2)ที่เตรียมได้จากแร่แบไรต์ใช้เป็นตัวเคลือบกระดาษและเป็นส่วนผสมของกระดาษอัดรูปนอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวเติมเพื่อเพิ่มความแข็งของเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ช่วยในการผลิตโลหะแมกนีเซียมและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Barium chloride
Barium chloride
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [10361-37-2][CAS],
10326-27-9 (dihydrate)
EC number 233-788-1
คุณสมบัติ
สูตรเคมี BaCl2
มวลต่อหนึ่งโมล 208.23 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ White solid
ความหนาแน่น 3.856 g/cm3 (anhydrous)
3.0979 g/cm3 (dihydrate)
จุดหลอมเหลว

962 °C

จุดเดือด

1560 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 37.5 g/100 ml (26 °C)
ความสามารถละลายได้ soluble in methanol, insoluble in other polar organic solvents [1]
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก orthogonal (anhydrous)
monoclinic (dihydrate)
Coordination
geometry
7-9
อุณหเคมี
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−858.56 kJ/mol
ความอันตราย
การจำแนกของ EU Toxic (T)
Harmful (Xn)
EU Index 056-004-00-8
R-phrases R20, R25
S-phrases (S1/2), S45
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข

  1. Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8