เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Material safety data sheet หรือย่อว่า MSDS คือ รายละเอียดของสารเคมีอันตราย[1] ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ตัวอย่าง Material safety data sheet

รายละเอียดของ MSDS แก้

MSDS จะมีลักษณะคล้าย 'ฉลาก' ที่ติดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ซึ่งจะบอกให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอันตราย โดยมีการแสดงรายละเอียด ดังนี้

 1. ชื่อทางเคมี หรือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์
 2. CAS No. หรือ UN/ID No.
 3. รายละเอียดผู้ผลิต ผู้นำเข้า
 4. การใช้ประโยชน์
 5. ค่ามาตรฐานความเป็นพิษ
 6. คุณสมบัติทางกายภายและเคมี
 7. อันตรายต่อสุขภาพ
 8. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา
 9. อัคคีภัย/ระเบิด
 10. การเก็บรักษา/ขนส่ง
 11. การกำจัดกรณีรั่วไหล
 12. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 13. การปฐมพยาบาล
 14. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 15. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆ อันอาจเกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นๆ เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานกับสารเคมี

อ้างอิง แก้

 1. ความปลอดภัยในการทำงาน กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน