เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย (เบลารุส: гімн Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, รัสเซีย: гимн Белорусской Советской Социалистической Республики) เป็นชื่อเพลงชาติของประเทศเบลารุสสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต (ในชื่อ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย") ประพันธ์เนื้อร้องโดยมิคาเอล คลีโมวิช (Michael Klimovich) ทำนองโดยเนียชเชียร์ ซาคาโลวสกี (Nestar Sakalowski) เมื่อปี พ.ศ. 2487 แต่ได้ใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียจริงในปี พ.ศ. 2498[1] จนถึงปี พ.ศ. 2534 จึงได้มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงชาติใหม่เพื่อใช้เป็นเพลงชาติเบลารุสหลังได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ซึ่งก็คือเพลง "มึย เบลารูซึย" ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

гімн Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย
ชื่ออื่นรัสเซีย: гимн Белорусской Советской Социалистической Республики
เนื้อร้องมิคาเอล คลีโมวิช, พ.ศ. 2487
ทำนองเนสตาร์ ซาคาโลวสกี, พ.ศ. 2487
รับไปใช้พ.ศ. 2495
เลิกใช้พ.ศ. 2534
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย (บรรเลง)

ประวัติ แก้

คำสั่งประธานสภาสูงสุดโซเวียตแห่งสหภาพว่าด้วย "เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต".เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1944, จากคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ อาเซอร์ไบจาน และ อาร์เมเนีย ประกาศใช้เพลงชาติสาธารณรัฐโซเวียตของตนอย่างเป็นทางการ, และ ลิทัวเนีย ได้นำบทร้องของ "ทาอูทิชคา กีเอสมิ" (เพลงชาติฉบับปัจจุบัน) มาร้องในทำนองของสาธารณรัฐโซเวียต.

เนื้อร้อง แก้

บทร้องสมัยสตาลิน (ฉบับเดิม) แก้

ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก
ปริวรรตด้วยอักษรโรมัน
คำแปล

Мы, Беларусы, з братняю Руссю,
Разам шукалі к долі дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
Мы здабылі з ёй сцяг перамог!

Прыпеў:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Сталін павёў нас к шчасцю ў паход.
𝄆 Слава Саветам! Слава Радзіме!
Слава табе, Беларускі народ! 𝄇

Ў слаўным саюзе люд Беларусі
Вырас, як волат нашых былін.
Вечна мы будзем вольныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Прыпеў

Дружбай народаў мы назаўсёды,
Нашы граніцы ў сталь закуём.
Ворагаў хмары грозным ударам,
З нашых прастораў прэч мы змяцём!

Прыпеў
[2]

My, Biełarusy, z bratniaju Russiu,
Razam šukali k doli daroh.
W bitvach za volu, w bitvach za dolu,
My zdabyli ź joj ściah pieramoh!

Prypiew:
Nas abjadnała Lenina imia,
Stalin paviow nas k ščaściu w pachod.
𝄆 Słava Savietam! Słava Radzimie!
Słava tabie, Biełaruśki narod! 𝄇

W sławnym sajuzie lud Biełarusi,
Vyras, jak vołat našych bylin.
Viečna my budziem volnyja ludzi,
Žyć na ščaslivaj, volnaj ziamli!

Prypiew

Družbaj narodaw my nazawsiody,
Našy hranicy w stal zakujom.
Vorahaw chmary hroznym udaram,
Z našych prastoraw preč my zmiaciom!

Prypiew

[mɨ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ɨ | z̪‿brät̪n̪ʲäju rus̪ʲːu |]
[räz̪äm ʂukäl̪ʲi g‿d̪o̞l̪ʲi d̪äro̞x ‖]
[w‿bʲit̪väɣ z̪ä vo̞l̪ʲu | w‿bʲit̪väɣ z̪ä d̪o̞l̪ʲu]
[mɨ z̪d̪äbɨl̪ʲi z̪ʲ‿jo̞j s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pʲe̞rämo̞x ‖]

[prɨpʲe̞w]
[n̪äs̪ äbjäd̪n̪äɫ̪ä l̪ʲe̞n̪ʲin̪ä jimʲä |]
[s̪t̪äl̪ʲin̪ pävʲɵw n̪äs̪ k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu w‿päxo̞t̪ ‖]
𝄆 [s̪ɫ̪ävä s̪ävʲe̞t̪äm ‖ s̪ɫ̪ävä räd̻͡z̪ʲimʲe̞ ‖]
[s̪ɫ̪ävä t̪äbʲe̞ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲkʲi n̪äro̞t̪ ‖] 𝄇

[w‿s̪ɫ̪äwnɨm s̪äjuzʲe̞ l̪ʲud̪ bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲi ǀ]
[vɨräs̪ ǀ jäg vo̞ɫ̪ät̪ näʂɨɣ bɨl̪ʲin̪ ‖]
[vʲe̞ʈ͡ʂn̪ä mɨ bud̻͡z̪ʲe̞m vo̞l̪ʲn̪ɨjä l̪ʲud̻͡z̪ʲi |]
[ʐɨt̻͡s̪ʲ n̪ä ʂʈ͡ʂäs̪l̪ʲiväj | vo̞l̪ʲn̪äj z̪ʲäml̪ʲi ‖]

[prɨpʲe̞w]

[d̪ruʐbäj n̪äro̞d̪äw mɨ n̪äz̪äws̪ʲɵd̪ɨ |]
[n̪äʂɨ ɣrän̪ʲit̻͡s̪ɨ w‿s̪t̪äɫ̪ z̪äkujɵm ‖]
[vo̞räɣäw xmärɨ xro̞z̪n̪ɨm ud̪äräm ǀ]
[z̪‿n̪äʂɨx präs̪t̪o̞räw pre̞ʈ͡ʂ mɨ z̪mʲät̻͡s̪ʲɵm ‖]

[prɨpʲe̞w]

Мы, белорусы, с братскою Русью
Вместе искали к счастью пути.
В битвах за волю, в битвах за долю,
С ней добыли мы знамя побед.

Припев:
Нас объединило Ленина имя,
Сталин повел нас к счастью в поход.
𝄆 Слава советам! Слава Родине!
Слава тебе, белорусский народ! 𝄇

В славном союзе народ Белоруссии
Вырос, как богатырь наших былин.
Вечно мы будем, вольные люди,
Жить на счастливой, вольной земле!

Припев

Дружбой народов мы навсегда
Наши границы в сталь закуём.
Врагов тучи грозным ударом
С наших просторов прочь мы сметем!

Припев

My, belorusy, s bratskoju Rusjju
Vmeste iskali k sčastjju puti.
V bitvah za volju, v bitvah za dolju,
S nej dobyli my znamja pobel.

Pripev:
Nas ob’jedinilo Lenina imja,
Stalin povel nas k sčastjju v pohod.
𝄆 Slava sovetam! Slava Rodine!
Slava tebe, belorusskij narod! 𝄇

V slavnom sojuze narod Belorussii
Vyros, kak bogatyrj naših bylin.
Večno my budem, voljnyje ljudi,
Žitj na sčastlivoj, voljnoj zemle!

Pripev

Družboj narodov my navsegda
Naši granicy v stalj zakujom.
Vragov tuči groznym udarom
S naših prostorov pročj my smetem

Pripev

เรา ชาวเบลารุส เคียงข้างปิตุภูมิรัสเซีย,
แสวงหาหาทางสู่การแบ่งปัน
ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ในการต่อสู้เพื่อโชคชะตา
เราได้พบซึ่งธงแห่งชัยชนะ

ประสานเสียง
เรารวมกันเป็นหนึ่งด้วยนามแห่งเลนิน
สตาลินชี้นำเราสู่การค้นหาความสุข
โซเวียตจงเจริญ! มาตุภูมิจงเจริญ!
จงเจริญเถิด ประชาชนเบลารุส! (ร้องซ้ำ 2 เที่ยว)

ในสหภาพอันรุ่งโรจน์ ประชาชนแห่งเบลารุส
เติบโตในฐานะวีรบุรุษแห่งมหากาพย์ของเรา
อยู่ร่วมกันนิจนิรันดร์ เสรีชนเอย
อยู่ในแผ่นดินแห่งความสุขและเสรี!

ประสานเสียง

มิตรภาพแห่งผองประชาของเราจะอยู่เป็นเนืองนิตย์
ชายแดนเหล็กกล้าคือสิ่งที่เราป้องภัย
เมฆาจงเป่าพัดเหล่าศัตรูอันเกรงขามของเราไป
เราจะกวาดล้างให้สิ้นจนพ้นดินแดน!

ประสานเสียง


บทร้อง พ.ศ. 2520 (ฉบับแก้ไข) แก้

ภาษาเบลารุส อักษรซีริลลิก
การปริวรรตเป็นอักษรโรมัน
สัทอักษรสากล
ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก
การปริวรรตเป็นอักษรโรมัน
คำแปล

Мы, Беларусы, з братняю Руссю,
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
З ёй здабылі мы сцяг перамог!

Прыпеў:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
𝄆 Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, Беларускі народ! 𝄇

Сілы гартуе, люд Беларусі,
Ў братнім саюзе, ў мужнай сям’і.
Вечна мы будзем, вольныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Прыпеў:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
𝄆 Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, Наш Свабодны народ! 𝄇

Дружба народаў – сіла народаў,
К шчасцю працоўных сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў светлыя высі,
Сцяг камунізму – радасці сцяг!

Прыпеў:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
𝄆 Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, Наш Савецкі народ! 𝄇

[3][4][5]

My, Biełarusy, z bratniaju Rusiu,
Razam šukali k ščaściu daroh.
W bitvach za volu, w bitvach za dolu
Ž joj zdabyli my ściah pieramoh!

Prypiew:
Nas abjadnała Lenina imia,
Partyja k ščaściu viadzie nas w pachod.
𝄆 Partyi słava! Słava Radzimie!
Słava tabie, Biełaruśki narod! 𝄇

Siły hartuje, lud Biełarusi,
W bratnim sajuzie, w mužnaj siamji.
Viečna my budziem, volnyja ludzi,
Žyć na ščaslivaj, volnaj ziamli!

Prypiew:
Nas abjadnała Lenina imia,
Partyja k ščaściu viadzie nas w pachod.
𝄆 Partyi słava! Słava Radzimie!
Słava tabie, naš svabodny narod! 𝄇

Družba narodaw – siła narodaw,
K ščaściu pracownych soniečny šlach.
Horda ž uzvisia w svietłyja vysi,
Ściah kamunizmu – radaści ściah!

Prypiew:
Nas abjadnała Lenina imia,
Partyja k ščaściu viadzie nas w pachod.
𝄆 Partyi słava! Słava Radzimie!
Słava tabie, naš Saviecki narod! 𝄇

[4]

[mɨ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ɨ | z̪‿brät̪n̪ʲäju rus̪ʲːu |]
[räz̪äm ʂukäl̪ʲi k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu d̪äro̞x ‖]
[w‿bʲit̪väɣ z̪ä vo̞l̪ʲu | w‿bʲit̪väɣ z̪ä d̪o̞l̪ʲu]
[z̪ʲ‿jo̞j z̪d̪äbɨl̪ʲi mɨ s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pʲe̞rämo̞x ‖]

[prɨpʲe̞w]
[n̪äs̪ äbjäd̪n̪äɫ̪ä l̪ʲe̞n̪ʲin̪ä jimʲä |]
[pärt̪ɨjä k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu vʲäd̻͡z̪ʲe̞ n̪äs̪ w‿päxo̞t̪ ‖]
𝄆 [pärt̪ɨ͡i s̪ɫ̪ävä ‖ s̪ɫ̪ävä räd̻͡z̪ʲimʲe̞ ‖]
[s̪ɫ̪ävä t̪äbʲe̞ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲkʲi n̪äro̞t̪ ‖] 𝄇

[s̪ʲiɫ̪ɨ ɣärt̪uje̞ ǀ l̪ʲud̪ bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲi ǀ]
[w‿brät̪n̪ʲim s̪äjuz̪ʲe̞ ǀ w‿muʐnäj s̪ʲämji ‖]
[vʲe̞ʈ͡ʂn̪ä mɨ bud̻͡z̪ʲe̞m | vo̞l̪ʲn̪ɨjä l̪ʲud̻͡z̪ʲi |]
[ʐɨt̻͡s̪ʲ n̪ä ʂʈ͡ʂäs̪l̪ʲiväj | vo̞l̪ʲn̪äj z̪ʲäml̪ʲi ‖]

[prɨpʲe̞w]
n̪äs̪ äbjäd̪n̪äɫ̪ä l̪ʲe̞n̪ʲin̪ä jimʲä |]
[pärt̪ɨjä k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu vʲäd̻͡z̪ʲe̞ n̪äs̪ w‿päxo̞t̪ ‖]
𝄆 [pärt̪ɨ͡i s̪ɫ̪ävä ‖ s̪ɫ̪ävä räd̻͡z̪ʲimʲe̞ ‖]
[s̪ɫ̪ävä t̪äbʲe̞ | n̪äʂ s̪väbo̞d̪n̪ɨ n̪äro̞t̪ ‖] 𝄇

[d̪ruʐbä n̪äro̞d̪äw | s̪ʲiɫ̪ä n̪äro̞d̪äw |]
[k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu prät̻͡s̪o̞wn̪ɨx s̪o̞n̪ʲe̞ʈ͡ʂn̪ɨ ʂl̪ʲäx ‖]
[ɣo̞rd̪ä ʐ‿uz̪vʲis̪ʲä w‿s̪vʲe̞t̪ɫ̪ɨjä vɨs̪ʲi ǀ]
[s̪ʲt̻͡s̪ʲäx kämun̪ʲiz̪mu ǀ räd̪äs̪ʲt̻͡s̪ʲi s̪ʲt̻͡s̪ʲäx ‖]

[prɨpʲe̞w]
[n̪äs̪ äbjäd̪n̪äɫ̪ä l̪ʲe̞n̪ʲin̪ä jimʲä |]
[pärt̪ɨjä k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu vʲäd̻͡z̪ʲe̞ n̪äs̪ w‿päxo̞t̪ ‖]
𝄆 [pärt̪ɨ͡i s̪ɫ̪ävä ‖ s̪ɫ̪ävä räd̻͡z̪ʲimʲe̞ ‖]
[s̪ɫ̪ävä t̪äbʲe̞ | n̪äʂ s̪ävʲe̞t̻͡s̪kʲi n̪äro̞t̪ ‖] 𝄇

Мы, белорусы, с братскою Русью,
Вместе искали к счастью пути.
В битвах за волю, в битвах за долю,
С ней добыли мы знамя побед.

Припев
Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
𝄆 Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, белорусский народ! 𝄇

Силы закаляет народ Беларуси
В братском союзе, в мужественной семье
Вечно мы будем, вольные люди
Жить на счастливой, вольной земле

Припев
Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
𝄆 Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, наш свободный народ! 𝄇

Дружба народов — сила народов,
К счастью трудящихся солнечный путь
Гордо же взвейся в светлые выси,
Флаг коммунизма — радости флаг!

Припев
Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
𝄆 Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, наш советский народ! 𝄇

</span[6][7]

My, belorusy, s bratskoju Rusjju,
Vmeste iskali k sčastjju puti.
V bitvah za volju, v bitvah za dolju,
S nej dobyli my znamja pobel.

Pripev
Nas ob’jedinilo Lenina imja
Partija k sčastjju vedjot nas v pohod
𝄆 Partii slava! Slava Rodine!
Slava tebe, belorusskij narod! 𝄇

Sily zakaljajet narod Belarusi
V bratskom sojuze, v mužestvennoj semje
Večno my budem, voljnyje ljudi
Žitj na sčastlivoj, voljnoj zemle

Pripev
Nas ob’jedinilo Lenina imja
Partija k sčastjju vedjot nas v pohod
𝄆 Partii slava! Slava Rodine!
Slava tebe, naš svobodnyj narod! 𝄇

Družba narodov – sila narodov,
K sčastjju trudjašcihsja solnečnyj putj
Gordo že vzvejsja v svetlyje vysi,
Flag kommunizma – radosti flag!

Pripev
Nas ob’jedinilo Lenina imja
Partija k sčastjju vedjot nas v pohod
𝄆 Partii slava! Slava Rodine!
Slava tebe, naš sovetskij narod! 𝄇

เรา ชาวเบลารุส เคียงข้างปิตุภูมิรัสเซีย,
แสวงหาหาทางสู่ความรุ่งเรือง
ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ในการต่อสู้เพื่อโชคชะตา
เราได้มาซึ่งธงแห่งชัยชนะ

ประสานเสียง
เรารวมกันเป็นหนึ่งด้วยนามแห่งเลนิน
พรรคชี้นำเราสู่การค้นหาความสุข
พรรคจงเจริญ! มาตุภูมิจงเจริญ!
จงเจริญเถิด ประชาชนเบลารุส! (ร้องซ้ำ 2 เที่ยว)

จงรวมกำลังไว้เถิด ประชาชนแห่งเบลารุส
รวมไว้ในสหภาพแห่งปิตุภูมิ รวมไว้ในครอบครัวอันทรงพลัง
อยู่ร่วมกันนิจนิรันดร์ เสรีชนเอย
อยู่ในแผ่นดินแห่งความสุขและเสรี!

ประสานเสียง
เรารวมกันเป็นหนึ่งด้วยนามแห่งเลนิน
พรรคชี้นำเราสู่การค้นหาความสุข
พรรคจงเจริญ! มาตุภูมิจงเจริญ!
จงเจริญเถิด ปวงชนเสรีของเรา! (ร้องซ้ำ 2 เที่ยว)

มิตรภาพแห่งผองประชาคือกำลังแห่งปวงชน
สู่หนทางแห่งความสุขอันแจ่มจ้า
เราจงชูธงขึ้นสู่ฟ้าด้วยความภาคภูมิ
ธงแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ - ธงแห่งความผาสุก!

ประสานเสียง
เรารวมกันเป็นหนึ่งด้วยนามแห่งเลนิน
พรรคชี้นำเราสู่การค้นหาความสุข
พรรคจงเจริญ! มาตุภูมิจงเจริญ!
จงเจริญเถิด ปวงชนโซเวียตของเรา! (ร้องซ้ำ 2 เที่ยว)

สื่อ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Беларусь Сегодня". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2008-03-12.
  2. https://politring.com/articles/18171-anatoliy-matvienko-nuzhen-li-belarusi-novyy-gimn.html
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-08. สืบค้นเมื่อ 2019-05-12.
  4. 4.0 4.1 https://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/anthems/byelorussia.htm
  5. https://www.stihi.ru/2009/07/26/5549
  6. https://gect.ru/country/europe/belorus/anthem_of_belorus.html
  7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-12. สืบค้นเมื่อ 2019-05-12.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้