ทาอูทิชคา กีเอสมิ

ทาอูทิชคา กีเอสมิ (ลิทัวเนีย: Tautiška giesmė ออกเสียง [tɐʊˈtʲɪʃkɐ ˈɡʲɪɛsmeː]) เป็นเพลงชาติของลิทัวเนีย, หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ "Lietuva, Tėvyne mūsų" ("ลิทัวเนีย, มาตุภูมิของเรา" ซึ่งเป็นวรรคแรกของเพลงชาติ:[1]) และ "Lietuvos himnas" (เพลงสรรเสริญลิทัวเนีย). ประพันธ์คำร้อง และ เรียบเรียงทำนองโดย Vincas Kudirka เมื่อ ค.ศ. 1898 ในเวลานั้นลิทัวเนียเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย. 50 คำที่คูดิกาได้ประพันธ์บทกวีนั้น มีความเกี่ยวกับรัฐลิทัวเนีย, ชาวลิทัวเนีย. เพลงนี้ประพันธ์ขึ้นที่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อ ค.ศ. 1899.

ทาอูทิชคา กีเอสมิ
Tautiška giesmė
Lithuanian national anthem sheet music.jpg
สกอร์ดนตรีเพลงชาติลิทัวเนีย
ชื่ออื่นLietuva, Tėvyne mūsų
Lietuvos himnas
เนื้อร้องVincas Kudirka, ค.ศ. 1898
ทำนองVincas Kudirka, 1898
รับไปใช้ค.ศ. 1919 (ประกาศใช้อีกครั้ง ค.ศ. 1988)
เลิกใช้ค.ศ. 1950
ตัวอย่างเสียง
ทาอูทิชคา กีเอสมิ (บรรเลง)

เพลงนี้ขับร้องขึ้นครั้งแรกที่กรุงวิลนีอุส เมื่อ ค.ศ. 1905, และ ได้ประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อ ค.ศ. 1919 ภายหลังการประกาศอิสรภาพเพียงปีเดียว. ภายหลังการยึดครองลิทัวเนียโดยสหภาพโซเวียต ค.ศ. 1940 เพลงนี้จึงเป็นเพลงต้องห้ามของรัฐบาลคอมมิวนิสต์.

ค.ศ. 1989 "ทาอูทิชคา กีเอสมิ" ประกาศใช้เป็นเพลงชาติอีกครั้ง ก่อนการประกาศอิสรภาพ (ค.ศ. 1990) โดยตรารัฐบัญญัติว่าด้วยเพลงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1991. มีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ค.ศ. 1992 ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต. ต่อมาได้มีการรับรองสถานะของเพลงนี้ในฐานะเพลงชาติตามกฎหมายเมื่อ ค.ศ. 1999.

ต้นกำเนิดแก้ไข

ประวัติแก้ไข

เนื้อร้องแก้ไข

คำแปลภาษาไทย

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos, Lietuvos
Vienybė težydi!

[lʲɪɛtʊvɐ ǀ tʲeːvʲiːnʲɛ muːsuː ǀ]
[tʊ dʲɪdvʲiːrʲɪuː ʒʲɛmʲɛ ǀ]
[ɪʃ prɐɛɪtʲɪɛs tɐvoː suːnuːs]
[tʲɛ stʲɪprʲiːbʲɛː sʲɛmʲɪɐ ǁ]

[tʲæːgʊl tɐvoː vɐɪkɐɪ ɛɪnɐ]
[vʲɪɛn tɐkɐɪs doːrʲiːbʲeːs ǀ]
[tʲæːgʊl dʲɪrbɐ tɐvoː nɐʊdɐɪ]
[ɪr ʒmoːnʲɪuː gʲeːrʲiːbʲɛɪ ǁ]

[tʲæːgʊl sɐʊlʲeː lʲɪɛtʊvoːj]
[tɐmsʊmɐs prɐʃɐlʲɪnɐ ǀ]
[ɪr ʃvʲɪɛsɐ ǀ ɪr tʲɪɛsɐ]
[muːs ʒʲɪŋgsnʲɪʊs tʲɛlʲiːdʲɪ ǁ]

[tʲæːgʊl mʲɛɪlʲeː lʲɪɛtʊvoːs]
[dʲæːgɐ muːsuː ʃʲɪrdʲiːsʲɛ ǀ]
[vɐrdɐn toːs ǀ lʲɪɛtʊvoːs]
[vʲɪɛnʲiːbʲeː tʲɛʒʲiːdʲiː ǁ]

ลิทัวเนีย มาตุภูมิของเรา
ดินแดนแห่งวีรชน
ให้ลูกหลานของท่านได้แสดงความกล้าหาญของพวกเขา
จากประสบการณ์ที่แล้วมาของเรา

ให้ชนรุ่นหลานของท่านภูมิใจ
เฉพาะเส้นทางแห่งความคุณธรรมเท่านั้น
ทำให้มนุษยชาติในตัวท่านเองมีความเป็นอยู่ดีกินดี
เป็นเป้าหมายในการงานของพวกเขา

ดวงอาทิตย์บนแผ่นดินของเรา
เมฆดำก็จางหมดไป
แสงและความจริงทั้งหมด
ได้นำไปใช้ในวิถีของเราตลอดไป

บังเกิดความรักในลิทัวเนีย
ความสว่างได้ส่องแสงในหัวใจของเรา
เพื่อเกิดประโยชน์ในแผ่นดินนี้
ความเป็นเอกภาพได้บังเกิด[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 English Lyrics of Tautiška giesmė Seimas of the Republic of Lithuania - Retrieved 22 October 2007. Official translations are not copyrightable under the Lithuanian law.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


แม่แบบ:ประเทศลิทัวเนีย