เทศบาลตำบลบ้านกร่าง

เทศบาลตำบลในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านกร่างตำบลบ้านกร่าง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1 ส่วนที่ 2 เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 2–6 โดยมีพื้นที่ ของเทศบาลตำบลศรีประจันต์กั้นกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
ตรา
คำขวัญ: 
ชุมชนตำบลบ้านกร่างเป็นชุมชนที่มีการดำเนินชีวิตโดยยึดถือในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มีจิตใจเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอนันต์ ศรีเมือง
พื้นที่
 • ทั้งหมด23.007 ตร.กม. (8.883 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,518 คน
 • ความหนาแน่น239.84 คน/ตร.กม. (621.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05720504
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์0-3556-1479, 0-3558-2924
เว็บไซต์bankrang-sp.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ชุมชนบ้านกร่าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบ้านกร่างในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่า “ชุมชนบ้านกร่าง” เนื่องจากมีต้นกร่างขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือ เนื่องจากทีท่าเทียบเรือ โดยจะมีเรือกำปั่นขนสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ชุมชนต่างๆ สภาพพื้นที่เป็นทางผ่านของการคมนาคมทางบก เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำท่าจีนที่ต่อมีการประกาศการใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2457 ทางราชการจึงได้รวบรวมกลุ่ม ชมชน ต่างๆ เข้าเป็นหมู่บ้าน ตำบล โดยใช้ชื่อว่าตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ มีพื้นที่ตำบลกว้างเกินไป และกินพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน การปกครองดูแลมีความเป็นไปอย่างยากลำบาก จึงกำหนดให้มีการแบ่งแยกสองฝั่งทางทิศตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ โดยฝั่งตะวันตกตั้งชื่อไว้เป็นตำบลบ้านกร่าง ประกอบไปด้วยหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 6 หมู่บ้าน และมีนายวิภาส อินสว่าง เป็นกำนันคนแรกของตำบล

ภูมิประเทศแก้ไข

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านเป็นแนวเขตของตำบล โดยผ่านเข้าทางหมู่ที่ 5 ผ่านหมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 2 , และหมู่ที่ 1

  • อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำท่าจีน อำเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์

หมู่บ้านแก้ไข

มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้[1]

  1. บ้านละหาร ผู้ใหญ่มงคล เรืองสมบูรณ์
  2. บ้านกร่าง ผู้ใหญ่สุพจน์ เพ็งสุวรรณ
  3. บ้านดอนบุบผาราม ผู้ใหญ่ณรงค์ บุญศรี
  4. บ้านปู่เจ้า ผู้ใหญ่ประกฤษติ์ โพธิ์ศรี
  5. บ้านกล้วย กำนันบารมี เที่ยงธรรม
  6. บ้านโพธิ์ศรีเจริญ ผู้ใหญ่ชลอ ชาวบ้านกร่าง

อ้างอิงแก้ไข

  1. จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต เทศบาลตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่ ได้แก่ 3, 4 , 5 , 6 เฉพาะหมู่ 1, 2 อยู่ในเขตเทศบาลเพียงบางส่วน