เทศบาลตำบลบ้านกร่าง

เทศบาลตำบลในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1 ส่วนที่ 2 เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 2–6 โดยมีพื้นที่ ของเทศบาลตำบลศรีประจันต์กั้นระหว่างกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
ตรา
คำขวัญ: 
ชุมชนตำบลบ้านกร่างเป็นชุมชนที่มีการดำเนินชีวิตโดยยึดถือในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มีจิตใจเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอศรีประจันต์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีบารมี เที่ยงธรรม
พื้นที่
 • ทั้งหมด23.007 ตร.กม. (8.883 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด(พ.ศ.2563) 5,293 คน
 • ความหนาแน่น239.84 คน/ตร.กม. (621.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05720504
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์0-3556-1479, 0-3558-2924
เว็บไซต์bankrang-sp.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ชุมชนบ้านกร่าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดบ้านกร่างในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่า “ชุมชนบ้านกร่าง” เนื่องจากมีต้นกร่างขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือ เนื่องจากทีท่าเทียบเรือ โดยจะมีเรือกำปั่นขนสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ชุมชนต่างๆ สภาพพื้นที่เป็นทางผ่านของการคมนาคมทางบก เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำท่าจีนที่ต่อมีการประกาศการใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2457 ทางราชการจึงได้รวบรวมกลุ่ม ชมชน ต่างๆ เข้าเป็นหมู่บ้าน ตำบล โดยใช้ชื่อว่าตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ มีพื้นที่ตำบลกว้างเกินไป และกินพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน การปกครองดูแลมีความเป็นไปอย่างยากลำบาก จึงกำหนดให้มีการแบ่งแยกสองฝั่งทางทิศตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ โดยฝั่งตะวันตกตั้งชื่อไว้เป็นตำบลบ้านกร่าง ประกอบไปด้วยหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 6 หมู่บ้าน และมีนายวิภาส อินสว่าง เป็นกำนันคนแรกของตำบล

ภูมิประเทศ แก้

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีน และคลองท่าข่อย ไหลผ่านเป็นแนวเขตของตำบล โดยผ่านเข้าทางหมู่ที่ 5 ผ่านหมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 2 , และหมู่ที่ 1

  • อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำท่าจีน (ฝั่งตำบลวังนํ้าซับ) อำเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์
เขตการปกครองในเทศบาลตำบลบ้านกร่างนั้นแบ่งเป็น 6 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านละหาร /หมู่ 2 บ้านยางขาคีม /หมู่ 3 บ้านดอนบุปผาราม /หมู่ 4 บ้านปู่เจ้า
/หมู่ 5 บ้านกล้วย /หมู่ 6 บ้านโพธิ์ศรีเจริญ (ดงตาป้อม)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตำบลบ้านกร่าง เป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าและเขตที่ราบตํ่าอันอุดมสมบูรณ์
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว เป็นต้น
สภาเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
เทศบาลตำบลบ้านกร่างได้มีการจัดเขตเลือกตั้งสภาเทศบาลแบ่งเป็น 2 เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยพื้นที่หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6
ปัจจุบันมี นายชลิต วงษ์จันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกร่าง

หมู่บ้าน แก้

มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้[1]

  1. บ้านละหาร ผู้ใหญ่มงคล เรืองสมบูรณ์
  2. บ้านยางขาคีม กำนันสุพจน์ เพ็งสุวรรณ (กำนันตำบลบ้านกร่าง)
  3. บ้านดอนบุบผาราม ผู้ใหญ่วิลาวัลย์ พลเสน
  4. บ้านปู่เจ้า ผู้ใหญ่ศุภเศรษฐ์ ภูมิโพธิ์ศรี
  5. บ้านกล้วย ผู้ใหญ่โสภณ แก้วเขียว
  6. บ้านโพธิ์ศรีเจริญ ผู้ใหญ่ชลอ ชาวบ้านกร่าง

อ้างอิง แก้

  1. จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต เทศบาลตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่ ได้แก่ 3, 4 , 5 , 6 เฉพาะหมู่ 1, 2 อยู่ในเขตเทศบาลเพียงบางส่วน

การเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านกร่าง พ.ศ.2564

ข้อมูลรายชื่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกร่าง