เทศบาลตำบลบางขนาก

เทศบาลตำบลในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางขนาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 28 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลบางขนาก
เทศบาลตำบลบางขนากตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลบางขนาก
เทศบาลตำบลบางขนาก
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′17.2″N 101°08′27.3″E / 13.871444°N 101.140917°E / 13.871444; 101.140917พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′17.2″N 101°08′27.3″E / 13.871444°N 101.140917°E / 13.871444; 101.140917
ประเทศ ไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ตำบลบางขนาก (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลบางขนาก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายนพ ทองอินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.800 ตร.กม. (2.239 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด2,113 คน
 • ความหนาแน่น364.31 คน/ตร.กม. (943.6 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
156 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์0-3852-4201-2
โทรสาร0-3852-4201
เว็บไซต์http://www.bangkhanag.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลบางขนาก อยู่ในเขตของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นตำบลเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2501 ได้จัดตั้ง"องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา"ขึ้น ในท้องที่ตำบลบางขนาก เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน[2]

เทศบาลตำบลบางขนาก แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515 โดยจัดตั้งท้องถิ่นหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 6 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก ซึ่งมีสภาพยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ จึงยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และยกฐานะท้องถิ่นหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 6 ตำบลบางขนากขึ้นเป็น สุขาภิบาลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ปีเดียวกัน[3] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 3 ของอำเภอ

ชุมชนบริเวณสุขาภิบาลบางขนากนั้น มีความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ใช้พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลบางขนาก[4] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบางขนาก จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางขนาก[5] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางขนาก เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับตำบลบางขนาก และเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองตัน คลองสิบแปด คลองสะแก คลองบางอ้อ และคลองชีปะขาว ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ ใช้เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการระบายน้ำ เทศบาลตำบลบางขนาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลบางขนาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขนาก จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านบางขนาก ตำบลบางขนาก
 • หมู่ที่ 2 บ้านประตูน้ำ ตำบลบางขนาก
 • หมู่ที่ 3 บ้านชีปะขาว ตำบลบางขนาก (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแก ตำบลบางขนาก (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านหลักร้อย ตำบลบางขนาก (บางส่วน)

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลบางขนาก มีจำนวนประชากรทั้งหมด 2,113 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[6] (หลัง)
บางขนาก บางขนาก 1 163 172 335 124
ประตูน้ำ บางขนาก 2 211 186 397 158
ชีปะขาว บางขนาก 3 269 252 521 166
คลองสะแก บางขนาก 4 178 178 356 89
หลักร้อย บางขนาก 6 248 256 504 206
รวม - 1,069 1,044 2,113 743

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบางขนาก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (18 ง): (ฉบับพิเศษ) 2-6. 1 มีนาคม 2501. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (88 ง): 1467–1469. 6 มิถุนายน 2515. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลปากน้ำ อำเภอบางคล้า เขตสุขาภิบาลดอนฉิมพลี เขตสุขาภิบาลบางขนาก เขตสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เขตสุขาภิบาลท่าสะอ้าน เขตสุขาภิบาลบางเกลือ เขตสุขาภิบาลบางปะกง เขตสุขาภิบาลบางวัว อำเภอบางปะกง เขตสุขาภิบาลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ เขตสุขาภิบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม เขตสุขาภิบาลนคร สนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต และเขตสุขาภิบาลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๓๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (185 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-4. 24 กันยายน 2533. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 6. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางขนาก (ตำบลบางขนาก) พ.ศ. 2562