จักรวรรดิคุปตะ

(เปลี่ยนทางจาก อาณาจักรคุปตะ)

จักรวรรดิคุปตะ (อังกฤษ: Gupta Empire) เป็นจักรวรรดิอินเดียโบราณที่รุ่งเรืองระหว่างปี ค.ศ. 280 จนกระทั่งปี ค.ศ. 550 โดยมีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมตางตอนเหนือและตอนกลางของอินเดียทั้งหมด และบังคลาเทศปัจจุบัน จักรวรรดิก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าศรีคุปต์ โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ปาฏลีบุตรที่ปัจจุบันคือปัฏนาทางตอนเหนือของรัฐพิหาร

ราชวงศ์คุปตะ

गुप्त राजवंश
ค.ศ. 280ค.ศ. 550
จักรวรรดิคุปตะพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 (ปกครอง ค.ศ. 375-ค.ศ. 415)
จักรวรรดิคุปตะพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 (ปกครอง ค.ศ. 375-ค.ศ. 415)
สถานะจักรวรรดิ
เมืองหลวงปาฏลีบุตร
ภาษาทั่วไปสันสกฤต
ศาสนา
ศาสนาฮินดู
ศาสนาเชน
ศาสนาพุทธ
การปกครองราชาธิปไตย
พระเจ้าจัตหิราช 
• ค.ศ. 240-280
พระเจ้าคุปต์
• ค.ศ. 319-335
พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1
• ค.ศ. 540-550
พระเจ้าวิศณุคุปต์
ยุคประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 280
• สิ้นสุด
ค.ศ. 550
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์กาณวะ
จักรวรรดิกุษาณะ
จักรวรรดิปาละ

ความรุ่งเรืองของจักรวรรดิภายใต้การนำของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์คุปตะทำให้มีความเจริญในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ ในด้านความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนักประวัติศาสตร์จัดราชวงศ์คุปตะในระดับเดียวกับราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ถัง และจักรวรรดิโรมัน สมัยจักรวรรดิคุปตะถือกันโดยนักวิชาการบางคนว่าเป็นยุคทองของอินเดียในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ วรรณคดี ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา

พระมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิคุปตะ

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
- พระเจ้าศรีคุปตะ 783 823
- พระเจ้าฆาโตตกจา 823 862
  พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 863 878
- พระเจ้านิจมุคุปต์ 878 ไม่ทราบ
- พระเจ้าสมุทรคุปต์ 878 919
  พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 919 958
  พระเจ้ากุมารคุปต์ที่ 1 958 998
- พระเจ้าสกันตคุปต์ 998 1010
- พระเจ้าปุรุคุปตะ 1010 1016
- พระเจ้ากุมารคุปต์ที่ 2 1016 1019
- พระเจ้าพุทธคุปต์ 1019 1038
- พระเจ้านรสิงหคุปต์ 1038 ไม่ทราบ
- พระเจ้ากุมารคุปต์ที่ 3 ไม่ทราบ 1083
- พระเจ้าพุทธคุปต์ที่ 2 1083 1093

ราชอาณาจักรยุคกลางของอินเดีย

แก้

อ้างอิง

แก้
  • S.K. Lall, Ancient India

ดูเพิ่ม

แก้