พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2

พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 (อักษรโรมัน: Chandragupta II, สันสกฤต: चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य) เป็นพระมหาจักรพรรดิพระองค์ที่ 4แห่งจักรวรรดิคุปตะ ผู้ครองกรุงปาตลีบุตร กรุงอุชเชนี และอนุทวีปอินเดียในราวปี พ.ศ. 919-960 รวมระยะเวลา 41 ปี ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าสมุทรคุปต์ ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 ผู้เป็นปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์คุปตะ

พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2
ChandraguptaIIOnHorse.jpg
พระปรมาภิไธยจันทรคุปตวิกรมาทิตย์
พระอิสริยยศพระมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิคุปตะ
ราชวงศ์ราชวงศ์คุปตะ
ครองราชย์พ.ศ. 919 - พ.ศ. 960
รัชกาล40ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าสมุทรคุปต์
รัชกาลถัดไปพระเจ้ากุมารคุปต์ที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคตพ.ศ. 960
พระราชบิดาพระเจ้าสมุทรคุปต์
ศาสนาฮินดู

พระจักรพรรดิพระองค์นี้ส่วนใหญ่จะรู้จักในนาม "พระเจ้าวิกรมาทิตย์" หรือ "พระเจ้าจันทรคุปตวิกรมาทิตย์" พระนาม "วิกรมาทิตย์" เป็นพระสมัญญานามที่เรียกขานกษัตริย์หลายพระองค์ มิใช่แต่พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 เท่านั้น อย่างไรก็ตามพระนามนี้เป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากวรรณกรรมภาษาสันสกฤตอันโด่งดังเรื่องนิทานเวตาลได้ใช้พระนามนี้เป็นตัวละครหลักในเรื่อง

พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในราชวงศ์คุปตะ เพราะพระองค์สามารถเอาชนะชาวสากะและสามารถรวบรวมดินแดนทางตะวันออกและทางเหนือไว้ในอำนาจได้ โดยพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเมืองหลวงจากกรุงปาตลีบุตรไปยังเมืองอุชเชนี พระองค์ทรงสนับสนุนศิลปะและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ทำให้อารยธรรมอินเดียในช่วงนี้มีความเจริญสูงสุด พระองค์ยังได้รับพระสมัญญานาม "มหาราช" อีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 ถัดไป
พระเจ้าสมุทรคุปต์   พระมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิคุปตะ
(พ.ศ. 919-958)
  พระเจ้ากุมารคุปต์ที่ 1