องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งใน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
การปกครอง
 • นายก อบต.นางสุนทรา พอควร
พื้นที่
 • ทั้งหมด144 ตร.กม. (56 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2550)
 • ทั้งหมด9,245 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,062 หลังคาเรือน คน
 • ความหนาแน่น64 คน/ตร.กม. (170 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์0 44 760 412
โทรสาร0 44 760 412
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ตั้งอยู่ใน หมู่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

อาณาเขตแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ตำบลวังกะทะเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 89,096.2 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และภาคอีสาน เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเหนือ เช่น จังหวัด กำแพงเพชร และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

  • แบ่งออกจากตำบลหนองสาหร่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2520
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก

สภาพภูมิประเทศของตำบลวังกะทะ มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ โดยมีลักษณะของดินส่วนใหญ่พื้นที่เป็นดินร่วน และในบางพื้นที่เป็นดินเหนียวและดินลูกรัง ซึ่งเป็นภูมีประเทศที่เหมาะสมกับกานเพาะปลูกพืชไร่ และพืชเศรษฐกิจของตำบลได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย สวนผลไม้ ผักปลอดสารพิษ และยางพารา การใช้พื้นที่โดยแยกพันธ์ที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่มีดังต่อไปนี้ 1. มันสำปะหลัง พื้นที่ทำการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2550 จำนวน 4,615 ไร่ 2. อ้อย พื้นที่ทำการเพาะปลูก ปี 2550 จำนวน 14,730 ไร่ พันธ์ที่ปลูกได้แก่ อ้อนโรงงานและอ้อยคั้นน้ำ 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ทำการเพาะปลูก ปี 2550 จำนวน 49,834 ไร่ 4. ข้าวโพดหวาน พื้นที่ทำการเพาะปลูก ปี 2550 จำนวน 50 ไร่ 5. ยางพารา พื้นที่ทำการเพาะปลูก ปี 2550 จำนวน 10 ไร่ 6. สวนผัก พื้นที่ทำการเพาะปลูก ปี 2550 จำนวน 162 ไร่ พืชผักที่ปลูกได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงต่างๆ 7. สวนผักผลไม้ พื้นที่ทำการเพาะปลูก ปี 2550 จำนวน 7,000 ไร่ ผลไม้ที่ปลูกได้แก่ มะม่วง มะขาม และน้อยหน่า

หมู่บ้านแก้ไข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ มีทั้งหมด 24 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านป่าไผ่แดง 2. บ้านหนองขี้ตุ่น 3. บ้านคลองมะค่าหิน 4. บ้านวังกะทะ 5. บ้านหนองขวาง 6. บ้านวังตะเคียนทอง 7. บ้านคลองป่าหมู 8. บ้านคลองอีเฒ่า 9. บ้านวังกะโล่ 10. บ้านเขาแก้ว 11. บ้านซับสำราญ 12. บ้านโป่งกระทิง 13. บ้านหนองสองห้อง 14. บ้านดอนสว่าง 15. บ้านคลองพลู 16. หนองนกกระเต็น 17. บ้านป่าตะเคียน 18. บ้านป่ากล้วย 19 บ้านเทพนิมิต 20. บ้านโนนทอง 21. บ้านยางบ่องสามัคคี 22. บ้านเพิ่มสมบัติ 23. บ้านคลองไทร 24. บ้านเฉลิมพัฒนา

อ้างอิงแก้ไข

http://www.wangkata.go.th/index.php
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=302104