หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่

หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่ นักวิชาการทางการเกษตรชาวไทย ซึ่งมีผลงานทางการเกษตรมากมายและยังเป็นนักเขียนชาวไทย เป็นบุตรชายของหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ โอรสของพลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ และหม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร กับ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา มีพี่น้อง 4 คน คือ

  1. หม่อมหลวงประจักษศิลป ทองใหญ่ (2482-ปัจจุบัน)
  2. หม่อมหลวงนีลนารา ชิโมมุระ (ทองใหญ่)
  3. หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงสุนทรานี ทองใหญ่
หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่
เกิดหม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เสียชีวิตถึงแก่กรรมแล้ว
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากนักวิชาการทางการเกษตร นักเขียน
บิดามารดาหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่ ได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในขณะนั้นบิดาของท่าน ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนในที่สุดก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตร เป็นนักวิชาการการเกษตร และเขียนหนังสือต่างๆมากมาย ยังมีรายงานการวิจัยต่างๆอีก อาทิเช่น การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก ปัจจุบัน หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว