สีหสุระ (แก้ความกำกวม)

สีหสุระ (อังกฤษ: Thihathura; พม่า: သီဟသူရ) เป็นอิสริยยศของเจ้านายพม่าหลายพระองค์ ปัจจุบันเป็นชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดอันดับสองของกองทัพพม่า และอาจหมายถึง

พระราชวงศ์

แก้

แม่ทัพและเสนาบดี

แก้

สมัยใหม่

แก้