สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

(เปลี่ยนทางจาก สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการและการบริหารงานของ "คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน" ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ภายใต้ "พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน"

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Office of the Civil Service Commission
ตราสัญลักษณ์สำนักงาน ก.พ.
ตราดอกชัยพฤกษ์มีรัตนะแผ่รัศมีเป็นเกสร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี
ภาพรวมหน่วยงาน
สำนักงานใหญ่47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
งบประมาณประจำปี1,348.9127 ล้านบาท (พ.ศ. 2566)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์[2], เลขาธิการ
 • สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ, รองเลขาธิการ
 • ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์, รองเลขาธิการ
 • กิติพงษ์ มหารัตนวงศ์[3], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.ocsc.go.th

ประวัติ

แก้

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

แก้

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยใช้ชื่อขณะนั้นว่า "ก.ร.พ." หรือ "คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน" มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือน[4][5]

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ชุดปัจจุบัน

แก้

กรรมการโดยตำแหน่ง

แก้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แก้

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังรายนามต่อไปนี้

 • คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ)
 • นายเอกพล ณ สงขลา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ)
 • นายนพดล เฮงเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ)
 • นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

[6]

หน่วยงานในสังกัด

แก้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีส่วนราชการในสังกัดดังนี้

รายนามเลขาธิการ

แก้

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2472 มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาแล้วจำนวน 17 คน คือ

 1. หลวงสุขุมนัยประดิษฐ พ.ศ. 2472[7] - พ.ศ. 2507
 2. พันเอกจินดา ณ สงขลา พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2522
 3. ประวีณ ณ นคร พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524
 4. โสรัจ สุจริตกุล พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2529
 5. สำราญ ถาวรายุศม์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534
 6. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
 7. ดร.วิลาศ สิงหวิสัย พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
 8. อุดล บุญประกอบ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
 9. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2545
 10. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
 11. สีมา สีมานันท์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
 12. ปรีชา วัชราภัย พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
 13. ดร.เบญจวรรณ สร่างนิทร พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553[8]
 14. นนทิกร กาญจนะจิตรา พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558
 15. วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
 16. ดร.เมธินี เทพมณี พ.ศ. 2559 - 2562[9]
 17. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 [10]
 18. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่ม 139 ตอนที่ 57ก วันที่ 14 กันยายน 2565
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-04-06. สืบค้นเมื่อ 2010-01-12.
 5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/033/T_0021.PDF
 7. แจ้งความกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งเลขานุการ
 8. ประวัติ เบญจวรรณ สร่างนิทร
 9. ประวัติเมธินี
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-02-22.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้