สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ มาลินี สุขเวชชวรกิจ ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พัฒนา ศิริวันสาณฑ์ และ สมเกียรติ ศรลัมพ์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

แก้

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549

แก้
ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 มาลินี สุขเวชชวรกิจ อรพินท์ ศิริชัย
2 ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สุชาติ ไตรแสงรุจิระ
3 พัฒนา ศิริวันสาณฑ์ ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์
4 สมเกียรติ ศรลัมพ์ -

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557

แก้
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 อรพินท์ มั่นศิลป์ (พ้นจากตำแหน่ง) เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ์
ศรีสกุล มั่นศิลป์ (แทนนางอรพินท์)

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้