สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์ แก้

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดนครพนมมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 2 คน คือ สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ และ วีรวร สิทธิธรรม

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด แก้

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549 แก้

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ สุจินดา ศรีวรขาน
2 วีรวร สิทธิธรรม อารมณ์ เวียงด้าน

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557 แก้

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 วิทยา อินาลา สมนาม เหล่าเกียรติ

รูปภาพ แก้

อ้างอิง แก้