สภาทนายความ (ประเทศไทย)

สภาทนายความ.gif

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความทั่วประเทศเป็นผู้บริหาร อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ประวัติแก้ไข

สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ที่ได้มีการจำกัดสิทธิของทนายความ และเกิดผลกระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการความรู้ความสามารถของทนายความชั้นสอง จึงทำให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันของทนายความเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง "สภาทนายความ" เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ โดยวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่ประชุมวุฒิสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2528 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทนายความ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอน 129 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

ปัจจุบัน ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาทนายความ โดยเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 และ พ.ศ. 2562-2565 โดยมี นายนิพนธ์ จันทเวช เป็นเลขาธิการสภาทนายความและโฆษกสภาทนายความ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม[1] โดยเป็นผู้ผลักดันโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ตามแผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความแก้ไข

สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย

  1. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
  2. ควบคุมมรรยาททนายความ
  3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
  4. ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
  5. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

นายกสภาทนายความแก้ไข

ปัจจุบันสภาทนายความได้มีนายกสภาทนายความจำนวน 6 คน 9 สมัย ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะ หมายเหตุ
1 คำนวณ ชโลปถัมภ์ สมัยที่ 1 2529-2532
2 ประธาน ดวงรัตน์ สมัยที่ 2 2532-2535
3 สัก กอแสง สมัยที่ 3 2535-2538
สมัยที่ 5 2541-2544
สมัยที่ 6 2544-2547
สมัยที่ 9 2553-2556
4 เกษม สรศักดิ์เกษม สมัยที่ 4 2538-2541
5 เดชอุดม ไกรฤทธิ์ สมัยที่ 7 2547-2550
สมัยที่ 8 2550-2553
สมัยที่ 10 2556-2559
6 ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร สมัยที่ 11 2559-2562
สมัยที่ 12 2562-2565
7 วิเชียร ชุบไธสง สมัยที่ 13 2565-ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับติดต่อแก้ไข

  1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข