สภาทนายความ (ประเทศไทย)

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพทนายความ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ในการร่วมมือกับ ศาลหน่วยงานต่างๆ ด้านยุติธรรม ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง19 ธันวาคม พ.ศ. 2528
เขตอำนาจ ไทย
สำนักงานใหญ่249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร.วิเชียร ชุบไธสง, นายกสภา
เว็บไซต์lawyerscouncil.or.th

องค์กรมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 นายกสภาและกรรมการสภา จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรทั่วประเทศให้เป็นผู้บริหารสภาทนายความ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ประวัติ

แก้

สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ที่ได้มีการจำกัดสิทธิของทนายความ และเกิดผลกระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการความรู้ความสามารถของทนายความชั้นสอง จึงทำให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันของทนายความเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ ดังนั้น ใน พ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง "สภาทนายความ" เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ โดยวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่ประชุมวุฒิสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2528 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทนายความ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอน 129 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

นายกสภาทนายความ

แก้

ปัจจุบันสภาทนายความได้มีนายกสภาทนายความแล้วจำนวน 7 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 คำนวณ ชโลปถัมภ์ พ.ศ. 2529 - 2532
2 ประธาน ดวงรัตน์ พ.ศ. 2532 - 2535
3 สัก กอแสงเรือง พ.ศ. 2535-2538
พ.ศ. 2541 - 2544
พ.ศ. 2544 - 2547
พ.ศ. 2553 - 2556
4 เกษม สรศักดิ์เกษม พ.ศ. 2538 - 2541
5 เดชอุดม ไกรฤทธิ์ พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2553
พ.ศ. 2556 - 2559
6 ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร พ.ศ. 2559 - 2562
พ.ศ. 2562 - 2565
7 ดร.วิเชียร ชุบไธสง พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้