เปิดเมนูหลัก

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร เกิดวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ได้รับตำแหน่ง นายกสภาทนายความ (ประเทศไทย) ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2559 - ปัจจุบัน โดยเป็นทหารคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และดำรงตำแหน่ง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ 2 สมัย (ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและฝ่ายสวัสดิการ) และเจ้าของ บริษัท สำนักกฎหมาย ถวัลย์ รุยาพร จำกัด

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม หลายสมัย หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมาย ดร.ถวัลย์ รุยาพร เป็นอาจารย์ประจำ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้บรรยาย วิชาการว่าความและถามพยาน และอาจารย์พิเศษในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ประวัติแก้ไข

เรียนจบ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสยาม นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม

อ้างอิงแก้ไข