สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร. หรือ NARIT) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)
ตราของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ.jpg
ที่ทำการ
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 มกราคม 2552
งบประมาณ 576.1338 ล้านบาท (พ.ศ. 2563)
ผู้บริหารหลัก รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ, ประธานกรรมการ
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา, ผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์
narit.or.th
เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติแก้ไข

20 กรกฎาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) ดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนชาวไทย และนอกจากนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระสมโภช 200 ปี แห่งการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ปี พ.ศ. 2550

15 สิงหาคม 2549 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับประเทศ (National Membership) ของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (International Astronomical Union)

22 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ขึ้น และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 ตอนที่ 138 ก วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วันที่ 1 มกราคม 2552 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีผลใช้บังคับ ถือวันเป็นสถาปนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานดาราศาสตร์ของชาติ อย่างเป็นทางการ

วิสัยทัศน์แก้ไข

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

พันธกิจแก้ไข

 • วิจัยดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมดาราศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยและสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่ในกำกับดูแลแก้ไข

 
หอดูดาวแห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

ต่างจังหวัด - หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคแก้ไข

ต่างประเทศแก้ไข

 • เครือข่ายหอดูดาวควบคุมระยะไกล ชิลี สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย


รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลินิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ปี 2561 (ประเภทสถาบัน)
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มิวเซียม ไทยแลนด์ อวอร์ด 2018
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยว Friendly Design แห่งปี 2018 จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้” มิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน” มิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019
 • รางวัลแบรนด์ที่มีผลงานดีเด่นบนโซเชียลมีเดีย อันดับ 1 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ Thailand Zocial Award 2019
 • 1 ใน 3 แบรนด์ที่มีผลงานดีเด่นบนโซเชียลมีเดีย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ Thailand Zocial Award 2020
 • NARIT Facebook fanpage เป็น 1 ใน 100 ครีเอเตอร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี 2019 จากการจัดอันดับของ Raimakerอ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข