สถานีย่อย:ศาสนา/คริสต์

Christian cross.svg

คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจ้าเดียว คือพระยาห์เวห์ มีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดาและพระเจ้า คริสตศาสนาเชื่อในพระเจ้าเดียวซึ่งดำรงในสามพระบุคคล ในพระลักษณะ"ตรีเอกภาพ" คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีคัมภีร์คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือ คัมภีร์ไบเบิล ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณ 2.4 พันล้านคน ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุดในโลก

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว โดยมีเนื้อหาและความเชื่อบางส่วนเหมือนกัน โดยเฉพาะคัมภีร์ฮีบรู ที่คริสตศาสนิกชนรู้จักในชื่อ ภาคพันธสัญญาเดิม โดยในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 5 เล่มแรกจากทั้งหมด 39 เล่มในภาคพันธสัญญาเดิม ที่เรียกว่า เบญจบรรณ ได้รับการนับถือเป็นคัมภีร์ของศาสนายูดาห์ และศาสนาอิสลาม ด้วยเช่นกัน โดยในพระธรรมหลายตอนได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ ที่ชาวคริสต์เชื่อว่า คือ พระเยซู เช่น หนังสือผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ บทที่ 53 เป็นต้น อ่านต่อ...