ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ หรือ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ เกิด 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ถึงแก่อนิจกรรม 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาดุษฐีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก Texus Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานการแต่งและเรียบเรียงตำราที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการ วิศวกรรมอุตสาหการ

ผลงานแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข