เราะซูล

(เปลี่ยนทางจาก ศาสนทูต)

เราะซูล[1] (อาหรับ: رسول) แปลตามศัพท์ว่า "ผู้ถูกส่งมาเป็นสื่อ" ในศาสนาอิสลามใช้หมายถึงมนุษย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าให้ทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาของพระองค์ให้แก่หมู่ชน ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยคน อัลกุรอานได้ระบุนามของเราะซูลในอดีตเพียง 25 ท่านได้แก่

 1. อาดัม
 2. อิดรีส
 3. นูฮ
 4. ฮูด
 5. ศอลิหฺ
 6. อิบรอฮีม
 7. ลูฏ
 8. อิสมาอีล
 9. อิสฮาก
 10. ยะอฺกูบ
 11. ยูสุฟ
 12. อัยยูบ
 13. ชุอัยบ์
 14. มูซา
 15. ฮารูน
 16. ซุลกิฟลิ
 17. ดาวูด
 18. สุลัยมาน
 19. อิลยาส
 20. อิลยะสะอฺ
 21. ยูนุส
 22. ซะกะรียา
 23. ยะฮฺยา
 24. อีซา
 25. มุฮัมมัด

อ้างอิง

แก้
 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 452