วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ (อังกฤษ : Rakthai Khukhan Bussiness Administration Technological College) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชสชีพชั้นสูง (ปวส.)  ผู้รับใบอนุญาตเปิดสถานศึกษาคือ นายศิริธัช โรจนพฤษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตเปิดบริษัทเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
Rakthai Khukhan Bussiness Administration Technological College
LOGORTKK.jpg
ชื่อย่อว.ทรท.ขข. / RT-TECH
คติพจน์พลังความรู้คู่คุณธรรม นำทางสู่ความสำเร็จ
สถาปนาพ.ศ. 2547
ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง407 หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สีประจำสถาบัน     ขาว      แดง
เว็บไซต์www.rtkk.ac.th/

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 ซึ่งมีสาระสำคัญคือให้สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรวมเข้าไว้ด้วยกันโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ประวัติแก้ไข

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ผู้รับใบอนุญาต คือ บริษัทเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ โดยนายอามร เจตจำนง เป็นผู้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนที่ ศก.0006/2547 นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล เป็นผู้จัดการโรงเรียน ตามใบอนุญาตที่ ศก.0008/2552

 • ปัจจุบันผู้รับใบอนุญาต คือ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
 • ผู้จัดการ คือ นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ จัดเป็นสถานศึกษา ดูแลและรับผิดชอบนักศึกษาจากอำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอปรางค์กู่ และส่วนหนึ่งของอำเภอไพรบึง มีความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ สามารถให้ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ ต่อชุมชน เมื่อสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรสามารถไปประกอบวิชาชีพได้ และมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ได้กำหนดแผนนโยบาย บริหารจัดการเรียนการสอนคือ

 • 1.จัดการศึกษาหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
 • 2. จัดการฝึกอบรมระยะสั้น
 • 3. วิเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ
 • 4. ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
 • 5. ให้บริการชุมชนและหน่วยงานอื่น
 • 6. รับงานการค้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
 • 7. ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาออกฝึกงาน

ขนาดและที่ตั้งแก้ไข

มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 407 บ้านหาด หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
 • เครื่องหมายสัญลักษณ์ เครื่องหมาย/ตราวิทยาลัย มีลักษณะเป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกันระหว่างขอบวงกลมใน บอกชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย และปรัชญาวิทยาลัย คือ พลังความรู้คู่คุณธรรม นำทางสู่ความสำเร็จ ภายในวงกลมมีรูปอยู่ 4 รูป คือ
  • 1. ธงชาติไทย หมายถึง ความเป็นไทย
  • 2. รูปธรรมจักร หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
  • 3. รูปฟันเฟือง หมายถึง พลังขับเคลื่อนและความพร้อมเพรียงกัน
  • 4. รูปหนังสือ หมายถึง วิชาความรู้
 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : อินทนิล
 • สีประจำวิทยาลัย : ขาว - แดง
  • สีขาว หมายถึง คุณธรรมความดีงาม
  • สีแดง หมายถึง พลังคู่คุณธรรม นำทางสู่ความสำเร็จ
 • ปรัชญาวิทยาลัย : พลังคู่คุณธรรม นำทางสู่ความสำเร็จ
 • พุทธสุภาษิต ปญญา โลกสมิ ปชโชโต ปแปลว่า ปัญญา คือ แสงสว่างโลก
 • นโยบาย : เรียนใกล้บ้าน งบประมาณไม่บานปลาย สบายจิต อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองแก้ไข

ชุมชนในพื้นที่บริการของวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอไพรบึง สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาส่วย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

หลักสูตรการเปิดสอนทั้งหมดแก้ไข

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แก้ไข

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แก้ไข

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยในเครือบริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข