วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (อังกฤษ: Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology) เป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology
Logo KMPHT.png
ชื่อย่อKMPHT
สถาปนาพ.ศ. 2536  
ประเภทวิทยาลัย ในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
ที่ตั้งเลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
สีประจำสถาบัน████ สีเหลือง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.kmpht.ac.th

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

  • ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ.2537 เริ่มการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เป็นหลักสูตร 2 ปี สํานักงานขณะนั้นตั้งอยู่ ณ กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวสม์ กรุงเทพมหานคร
  • ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2537 – พ.ศ.2543 วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ภายในบริเวณที่ทําการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนใน ๑๑ สาขาวิชา และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นโครงการ 5 ปีในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเช่นเดียวกัน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย วันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม 2542 พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษ เป็น “KANCHANABHISHEK INSTITUE OF

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY”

  • ระยะที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยได้ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ของวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในหมวดวิชาสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้ย้ายที่ทําการของวิทยาลัยมาตั้งอยู่ ณ ตําบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน[1]

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาเวชระเบียน
  • สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข