วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/"หน่วยการบริหาร" หรือ "เขตการปกครอง"

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

เท่าที่ไล่ดูบทความเกี่ยวกับ Administrative divisions พบว่ามีทั้งที่แปลว่า "หน่วยการบริหาร" และ "เขตการปกครอง" ซึ่งไม่แน่ใจว่าคำใดควรจะเป็นคำที่ถูกต้อง โดยส่วนตัวคิดว่า "หน่วยการบริหาร" น่าจะเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม อยากให้มีการอภิปรายเพื่อตกลงว่าให้ใช้คำใดคำหนึ่งเป็นหลัก เพื่อที่จะได้ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับบทความใหม่และบทความที่มีอยู่แล้วต่อไปค่ะ

ขออนุญาต ping ค่ะ: @Geonuch, BeckNoDa, และ Mr.BuriramCN: --ZeroSixTwo (อยู่ระหว่าง "ข้าม" ไปใช้ "ค่ะ" แทนนะคะ) (คุย) 14:38, 27 สิงหาคม 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

จากที่ผมค้นคว้าความหมายคำว่า Administrative Divisions พบความหมายในหนังสือ 4 เล่ม ดังนี้ครับ
1. หนังสือ "สมุดรายงานสถิติภาค ฉบับที่ 44, พ.ศ. 2540, น. 385-388." โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี คำว่า "Administrative Divisions" แปลไทยว่า "เขตการปกครอง"
2. หนังสือ "Organizational directory of the Government of Thailand, พ.ศ. 2511, น.3" โดย องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (USOM) คำว่า "Administrative Divisions" แปลไทยว่า "สำนักงานเลขานุการกรม"
3. หนังสือ "แผนผังส่วนราชการของรัฐบาลไทย, พ.ศ. 2519, น. 34" โดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คำว่า "Administrative Divisions" แปลไทยว่า "กองอํานวยการ"
4. หนังสือ "สารานุกรมไทย เล่มที่ 20, พ.ศ. 2443" โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คำว่า "Administrative Divisions" แปลไทยว่า "หน่วยการปกครอง"
ดังนั้น หากแปลว่า "เขตการปกครอง" ก็ไม่ใช่คำผิดครับ ส่วนคำว่า "หน่วยการบริหาร" คำว่า Administrative แปลว่า บริหาร Division แปลว่า หน่วย (ตามหนังสือข้อ 4) หากจะแปลว่า "หน่วยการบริหาร" ก็ไม่ใช่คำผิดเช่นกันครับ และพบคำว่า "หน่วยการบริหาร" กล่าวถึงการปกครองระดับท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่
และผมค้นเจอคำว่า "หน่วยการบริหารท้องถิ่น" ภาษาอังกฤษ เขียนว่า "Local Government Officials" พบจากหนังสือ "ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย: วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและญี่ปุ่น พ.ศ. 2541. น. 145" แต่งโดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 4 "หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด"
จากความหมายที่แตกต่างกัน 4 ความหมาย ผมมีความคิดเห็นว่า ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาว่ากล่าวถึงอะไร เช่น
การปกครองขนาดใหญ่ระดับเขต มณฑล หรือภูมิภาค อาจใช้คำว่า "เขตการปกครอง"
การปกครองระดับท้องถิ่นเล็กกว่าจังหวัด เช่น เทศบาล สุขาภิบาล ใช้คำว่า "หน่วยการบริหาร" หรือ "หน่วยการปกครอง"
หน่วยงานย่อยระดับกอง แผนก ฝ่าย หรือ สำนัก ในสำนักงานหรือกรม ใช้คำว่า "กองอํานวยการ..." หรือ "สำนักงาน..."
ลองพิจารณาตามความเหมาะสมครับ ขอบคุณครับ Quantplinus (คุย) 10:28, 30 สิงหาคม 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ น่าจะใช้เป็นตัวเลือกสำหรับพิจารณาต่อไปได้ ZeroSixTwo (อยู่ระหว่าง "ข้าม" ไปใช้ "ค่ะ" แทนนะคะ) (คุย) 12:00, 3 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

สวัสดีครับ สำหรับผมก็เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการแปลคำว่า Administrative Divisions อยู่เหมือนกัน โดยผมเลือกใช้คำว่า “เขตการปกครอง” เนื่องจากใช้บ่อยในบริบทของประเทศไทย แต่ถ้าแปลตามตัวอักษรจริง ๆ ก็จะแปลได้เป็น “หน่วยการบริหาร” ครับ ส่วน subdivision ที่เห็นได้ในชื่อหมวดหมู่ของ enwiki ถ้าแปลตามตัวอักษรน่าจะแปลว่า “หน่วยย่อย” ครับ เนื่องจากอาจหมายความรวมถึงการแบ่งหน่วยย่อยทางนิติบัญญัติ ทางตุลาการ หรือหน่วยย่อยที่แบ่งไว้ทางสถิติที่ไม่ได้มีหน่วยงานการบริหารเลยก็ได้ครับ — 𝑩𝒆𝒄𝒌𝑵𝒐𝑫𝒂 (คุย) 13:36, 2 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ความตั้งใจจริง ๆ ก็คืออยากให้มีข้อตกลงที่แน่นอนเป็นหลักฐานว่าจะใช้คำใดเป็นหลักให้ตรงกันเป็นมาตรฐานอ่านะคะ เพราะว่าประเด็นนี้จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกถ้าเราขยายขอบเขตไปถึง Administrative Divisions ของประเทศอื่นซึ่งหน่วยหลักหรือหน่วยย่อยระดับบนสุดไม่ใช่จังหวัดหรือไม่ได้เรียกว่า "จังหวัด" อย่างเช่นฝรั่งเศสที่หน่วยย่อยบนสุดคือแคว้น ส่วนจังหวัดเป็นหน่วยย่อยระดับที่สอง หรือกาตาร์ที่หน่วยย่อยบนสุดคือเทศบาล ซึ่งถ้าเทียบกับบริบทประเทศไทยจะเล็กกว่าจังหวัดลงไปอีก ZeroSixTwo (อยู่ระหว่าง "ข้าม" ไปใช้ "ค่ะ" แทนนะคะ) (คุย) 12:18, 3 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
ตามคุณ ZeroSixTwo ข้างบนนะครับ ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับบริบท เข้าใจความตั้งใจคุณ ZeroSixTwo ว่าต้องการให้มีข้อสรุปชัดเจนนำไปใช้งานได้ อาจจะต้องตีกรอบให้แคบลงไหมครับว่าสำหรับบริบทใด บทความ หมวดหมู่ ประเทศ ฯลฯ แล้วหาข้อสรุปในส่วนที่มีความชัดเจนสามารถตกลงกันได้ขึ้นไปก่อน --Taweethaも (คุย) 08:55, 6 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ขออนุญาตตีกรอบการอภิปรายในหัวเรื่องนี้นะคะ ในหัวเรื่องนี้จะอภิปรายเกี่ยวกับหน่วยย่อยสำหรับการบริหารราชการของประเทศเช่น จังหวัด อำเภอ เทศบาล มณฑล ฯลฯ ก่อน (ซึ่งจะตรงกับหมายเลข 1 และ 4 ที่คุณ Quantplinus เสนอมาด้านบน) ส่วนหน่วยย่อยสำหรับกระทรวงหรือกรมขอเก็บไว้อภิปรายในหัวเรื่องอื่นต่อไป

ขออนุญาต ping อีกครั้ง: @BeckNoDa, Geonuch, Quantplinus, Mr.GentleCN, และ Taweetham: --ZeroSixTwo (อยู่ระหว่าง "ข้าม" ไปใช้ "ค่ะ" แทนนะคะ) (คุย) 19:46, 6 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ข้อความคัดลอกมาอีกครั้ง

1. หนังสือ "สมุดรายงานสถิติภาค ฉบับที่ 44, พ.ศ. 2540, น. 385-388." โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี คำว่า "Administrative Divisions" แปลไทยว่า "เขตการปกครอง"
4. หนังสือ "สารานุกรมไทย เล่มที่ 20, พ.ศ. 2443" โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คำว่า "Administrative Divisions" แปลไทยว่า "หน่วยการปกครอง"

ความแตกต่างมีเพียง เขต หรือ หน่วย

เสนอทางเลือก

 1. ยอมให้ใช้ทั้ง เขต และ หน่วย นอกนั้นไม่ให้ใช้แล้ว การหลากคำที่ไม่ยากจนเกินไปก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆ ในตัวเนื้อหาบทความ แต่ไม่ได้แก้ไขประเด็นชื่อบทความหรื่อชื่อหมวดหมู่ที่ต้องมีชื่อเดียวเป็นชื่อหลัก
 2. ลงคะแนนเลือก เขต หรือ หน่วย คำใดคำหนึ่ง เช่น ใช้หน่วยเพราะเชื่อใน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มากกว่า
 3. กำหนดข้อเสนอให้ชัดเจนมากขึ้นว่า ประเทศ อาณาเขตดินแดน รัฐในรูปแบบ xxx ให้ใช้ เขต ส่วนในรูปแบบ yyy ให้ใช้ หน่วย (xxx/yyy เช่น เขตใช้กับเทศบาลหรือชุมชนที่มีความเป็นเมืองมากกว่า เขตใช้กับบริบทการแสดงข้อมูลเชิงตัวเลขเชิงสถิติ ในขณะที่หน่วยใช้กับการปกครอง การเมือง ฯลฯ)
 4. คุณ @Potapt: หรืออาสาสมัครท่านอื่นที่เขียนบทความเกี่ยวกับสถานที่/ภูมิศาสตร์ อาจจะช่วยได้ครับ

ถ้าไม่มีท่านอื่นอภิปรายแล้วคุณ ZeroSixTwo เลือกแนวทางสรุปให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้เลยนะครับ --Taweethaも (คุย) 07:31, 8 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

@Taweethaもเห็นคุณ Taweetha ทำสีแดง "พ.ศ. 2443" ท่านอื่นอาจสงสัย เอ๊ะ!! สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทิพย์? เลยขออนุญาตเสริมนิดนึงครับ สมัยปี 2443 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คือ กรมราชบัณฑิต เป็นสำนักย่อยในกรมธรรมการอีกทีนึง เกรงว่าหากเขียน กรมธรรมการ แต่งหนังสือ "สารานุกรมไทย เล่มที่ 20, พ.ศ. 2443" กลัวจะสับสน เลยเขียนสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้เข้ากับยุคสมัยครับ Quantplinus (คุย) 19:50, 9 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
เนื่องจากผ่านมาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วและยังไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอแนวทางจากข้อเสนอของคุณ Taweetham ซึ่งคัดกรองจากข้อมูลของคุณ Quantplinus อีกชั้นนึงในส่วนถัดไปนะคะ ZeroSixTwo (อยู่ระหว่าง "ข้าม" ไปใช้ "ค่ะ" แทนนะคะ) (คุย) 19:04, 14 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ขออนุญาต ping อีกครั้ง: @BeckNoDa, Geonuch, Quantplinus, Mr.GentleCN, Taweetham, และ Potapt:

ลงคะแนนแก้ไข

ขออนุญาตแยกประเด็นในการลงคะแนนออกเป็นสองหัวข้อดังนี้ค่ะ

 • ในเนื้อหาบทความสามารถใช้ เขตการปกครอง หรือ หน่วยการปกครอง สลับกันได้โดยไม่ถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
 • สำหรับชื่อบทความหรือชื่อหมวดหมู่ให้ใช้ เขตการปกครอง หรือ หน่วยการปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวให้ตรงกันทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างหน้าบทความหรือหมวดหมู่ซ้ำซ้อนกัน
  •   ความเห็น เรื่องเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่นั้นปัญหาตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือบอตคุงไม่ทำงานมาสามเดือนแล้วอ่านะคะ ตอนนี้คิวหมวดหมู่รอเปลี่ยนชื่อยาวเหยียดเลย --ZeroSixTwo (อยู่ระหว่าง "ข้าม" ไปใช้ "ค่ะ" แทนนะคะ) (คุย) 19:28, 14 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
   •   ความเห็น เรื่องบอตเปลี่ยนชื่อสามารถขอความช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีบอตเป็นรายบุคคลได้ ผมช่วยเหลือตรงนี้ให้ได้ถ้าโจทย์การทำงานชัดเจนผ่านการรับรองจากชุมชนแล้วว่าจะใช้ชื่อใด ในกรณีที่ชุมชนไม่มีความเห็นเพิ่มเติม ผมขอให้ดำเนินการแบบ en:WP:BOLD ไปก่อน แล้วจะแก้ไขอย่างไรภายหลังก็เป็นธรรมชาติของภาษาที่มีวิวัฒนาการไปได้ตามยุคสมัย / คุณ ZeroSixTwo เลือกได้เลย หาก 14 วันต่อไปไม่มีผู้คัดค้านก็จะดำเนินการเกี่ยวกับบอตกันต่อไป ผมจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด ให้เวลาผมอีกประมาณ 14 วันหลังจากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับ (โปรดนำข้อสรุปไปใส่ในหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าโครงการและ WP:MOS) --Taweethaも (คุย) 10:21, 22 กันยายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]