วานิช โปตะวณิช

วานิช โปตะวนิช นักดนตรี และวาทยกรชาวไทย และผู้อำนวยเพลงของวงซิมโฟนีกรุงเทพ มีลูกชายชื่อต๊อบ

วานิช โปตะวนิช.jpg

ประวัติแก้ไข

วานิช โปตะวนิช นักทรัมเปต หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และวาทยกรประจำวง (Resident Conductor) วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และ วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร (Thai National Symphony Orchestra - TH NSO)

วานิช เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Rotterdam Conservatory ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า [1]เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทักษะการเล่นทรัมเป็ตให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย มศว ประสานมิตร เป็นต้น และเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ วงดุริยางค์ แห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยเพลงประจำ ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข