วัดโบสถ์ (อำเภออินทร์บุรี)

วัดโบสถ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วัดโบสถ์
Map
ที่ตั้งตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโบสถ์เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมากลายเป็นวัดร้าง จนเมื่อ พ.ศ. 2416 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภิกษุ 3 รูป คือ พระอาจารย์คง พระอาจารย์แผน และพระอาจารย์ต่าย แห่งวัดประยูรวงศาวาส ได้มาถากถางปลูกเป็นกระท่อมผักอยู่บริเวณวัดโบสถ์ ต่อมาชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด คือ ขุนจ่าเมือง (นิล) และอุบาสกคำ เป็นหัวหน้าช่วยกันสร้างกุฏิและศาลาให้เป็นที่พำนักอาศัย ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2416 มีพระอาจารย์คง ปกครองวัดอยู่ได้นาน 4 ปี จึงลาสิกขา เจ้าอาวาสรูปต่อมาคือ พระฉ่ำ โดยขุนจ่าเมืองอินทร์เป็นหัวหน้าบำรุงอุปถัมภ์วัดให้เจริญในด้านการก่อสร้างขึ้นมาระยะหนึ่ง ต่อมาพระอาจารย์เอม ได้ซ่อมแซมเสนาสนะหลายอยาง เช่น กุฏิ ศาลา และอุโบสถ โดยมีพระศักดิ์บุรีนทร์เป็นหัวหน้าในการสร้างพระอุโบสถ แต่เดิมวัดโบสถ์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดธรรมยุต

วัดโบสถ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491[1] และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นพระอารามหลวงวัดแรกในจังหวัดสิงห์บุรี

อุโบสถมีงานแกะสลักฝีมือ "ช่างชื่น หัตถโกศล" ภายในประดิษฐาน พระพุทธมงคลนิมิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนฐานชุกชี 4 ชั้นสลับฐานสิงห์ เบื้องหน้ามีผ้าทิพย์ปูทอดลงมา[2] ภายในวัดยังมีโรงเรียนวัดโบสถ์ เปิดสอนระดับประถมศึกษา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี หอสมุดแห่งชาติ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนพระภิกษุ สามเณร) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นที่ 1–6 เป็นสถานศึกษาของสามเณรทั้งทางโลกและทางธรรม[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระอาจารย์คง พ.ศ. 2416
 • พระฉ่ำ รักษาการ
 • พระอาจารย์เอม ลาสิขาเมื่อ พ.ศ. 2473
 • พระครูสังฆบริบาล (อิน) เป็นพระธรรมยุตรูปแรกที่ปกครองวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2438
 • พระสิงหบุราจารย์ (ลบ ฐิตาโภ) ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2447–2497
 • พระครูธรรมวรานุยุตติ์ (ฟู อาภาคโม) ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2497–2500
 • พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2500–2525
 • พระเทพสารเวที (ประยงค์ ปภาโส)
 • พระครูพิศาลธรรมสิริ (สมภพ จันทรํสี)

อ้างอิง แก้

 1. "วัดโบสถ์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "วัดโบสถ์". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
 3. "วัดโบสถ์อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี". องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี.