วัดธรรมาราม (อำเภอพระนครศรีอยุธยา)

วัดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดธรรมารามมีชื่อปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระมหินทราธิราช เมื่อ พ.ศ. 2112 ครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2112 กองทัพบางส่วนตั้งทัพอยู่ที่วัดธรรมาราม นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระกับพระอริยมุนีมหาเถระ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาจารย์ออกไปลังกาทวีป เพื่อให้อุปสมบทชาวลังกา เนื่องจากพุทธศาสนาได้เสื่อมหายไปจากดินแดนลังกา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 1900 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 1910[1]

ลักษณะแผนผังเป็นแบบอย่างที่มีปรากฏในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นอย่างน้อยโดยวางเกนตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก[2] อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ วิหารซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า ด้านหลังพระประธานมีห้องเล็ก ๆ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ส่วนอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ตรงกลางระหว่างอุโบสถและวิหารมีเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยม มีเจดีย์บริวารขนาดเล็กล้อมรอบทั้ง 4 มุม วัดมีหอไตร หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ และ พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดธรรมาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. กรมศิลปากร. "วัดธรรมาราม" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2566. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/
  3. "ปักหมุด "อยุธยา" ตามรอย "แมนสรวง" ไปดูฉัตร-เขม เล่นว่าว-เข้าวัด". ผู้จัดการออนไลน์.