รายพระนามและชื่อนายกราชบัณฑิตยสถานและราชบัณฑิตยสภา

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามนายกราชบัณฑิตยสถานและราชบัณฑิตยสภา

นายกราชบัณฑิตยสภา
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล อิสรไกรศีล

ตั้งแต่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ2 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งกรมพระดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2469
เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รายพระนามและรายนาม แก้

นายกราชบัณฑิตยสภา
ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2469
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ศาสตราจารย์พิเศษ พระยาอนุมานราชธน
(ยง เสฐียรโกเศศ)
พ.ศ. 2490 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512[1] รักษาการ
2   ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518
3   ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2518 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519[2]
4   ศาสตราจารย์ เสริม วินิจฉัยกุล 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2528[3]
5   ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ
(แอบ รักตประจิต)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2532
6   ศาสตราจารย์ พันโท ดร.บุญพฤกษ์ จาฏามระ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 รักษาการ
พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2540
7   ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542
8   ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 12 เมษายน พ.ศ. 2542 11 เมษายน พ.ศ. 2543
9   ศาสตราจารย์ ดร. นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 12 เมษายน พ.ศ. 2544 11 เมษายน พ.ศ. 2548
10   ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 12 เมษายน พ.ศ. 2548 11 เมษายน พ.ศ. 2552
11   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ 12 เมษายน พ.ศ. 2552 11 เมษายน พ.ศ. 2556
12   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร 12 เมษายน พ.ศ. 2556[4] 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นายกราชบัณฑิตยสภา
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
12 (1)   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 11 เมษายน พ.ศ. 2558
13   ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ 12 เมษายน พ.ศ. 2558[5] 11 เมษายน พ.ศ. 2560
14   ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ 12 เมษายน พ.ศ. 2560[6] 11 เมษายน พ.ศ. 2562
15   ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล อิสรไกรศีล 12 เมษายน พ.ศ. 2562[7] 11 เมษายน พ.ศ. 2564
16   ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 12 เมษายน พ.ศ. 2564[8]

อดีตนายกราชบัณฑิตยสถานและราชบัณฑิตยสภาที่มีชีวิตอยู่ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ถึงแก่อนิจกรรม
  2. เสียชีวิต
  3. ถึงแก่อสัญกรรม
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสถานและอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556". ราชบัณฑิตยสถาน. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 2556-04-09. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 8 เมษายน 2558" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2558. สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา [รวม ๓ ราย ๑. นางโสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ฯลฯ] ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2560. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา [จำนวน ๓ ราย ๑. นายสุรพล อิสรไกรศีล ฯลฯ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2562. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตสภา, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง หน้า ๑๗, ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔