มีพาศน์ โปตระนันทน์

มีพาศน์ โปตระนันทน์ เป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา มีพาศน์เป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายฉบับ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรี โดยต้องการให้รัฐบาลเปิดให้ประเทศไทยมีการแข่งขันทางการค้าแบบเสรีอย่างแท้จริง หรือเสรีอย่างสูงสุด

ประวัติแก้ไข

มีพาศน์ โปตระนันทน์ (ชื่อภาษาอังกฤษ Meepahd Potranandana / Potranun) เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 บุตรคนที่ 9 ของพระยาสุนทรลิขิต (ประจำกระทรวงธรรมการ, นักเรียนทุนรัฐบาลสมัยรัชกาลที่ 5 จบจากวิทยาลัยแห่งเมืองบาดท์ (Bath) สหราชอาณาจักร) และคุณหญิงระเบียบ มีพาศน์จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.22 ที่ 1 รุ่น ชวน หลีกภัย, มีชัย ฤชุพันธุ์), เนติบัณฑิตไทย, ปริญญา LL.M. จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Stanford University สหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตรการสัมมนาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยเซ้าเทอร์นเมโธดิสต์ (SMU) สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มีพาศน์เคยได้รับการตกลงจากมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ที่จะให้ทุนไปทำปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมิชิแกนเคยตอบรับเข้าเป็น Candidate ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์

มีพาศน์เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา รองอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค 1 หัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา หัวหน้าศาลประจำกระทรวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ มีพาศน์เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน มีพาศน์เป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ ชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง กฎหมาย ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๘, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข