เปิดเมนูหลัก

ภาษาไทญ้อ มีพยัญชนะ 19 เสียง สระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 3 เสียง วรรณยุกต์ 4 เสียง พยัญชนะควบกล้ำ 6 เสียง มีคนพูด50,000 คน (พ.ศ. 2533) ในจังหวัดสกลนคร หนองคาย นครพนม มหาสารคาม ปราจีนบุรี และ สระบุรี พบได้มากที่ อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอศรีสงคราม อำเภอเมืองสกลนคร อำเภออรัญประเทศ เป็นต้น คนไทญ้อ อพยพมาจาก แขวงหลวงพระบาง แขวงคำม่วน

ภาษาไทญ้อ
ประเทศที่มีการพูดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในไทย ลาว
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

อ้างอิงแก้ไข

เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. ภาษาถิ่นตระกูลไทย. กทม. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล. 2531.