ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นหนึ่งในภาควิชาในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและวิชาทางด้านนิติศาสตร์ให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Law, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
สถาปนา24 สิงหาคม พ.ศ. 2486[1] (แผนกวิชานิติศาสตร์ คณะสหกรณ์)
พ.ศ. 2523 (ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)[2]
หัวหน้าภาควิชาอ.ดร. สุนิสา เบาเออร์
ที่อยู่
สี  สีขาว
มาสคอต
ตราชู
เว็บไซต์https://law-soc.ku.ac.th/web2018/

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาด้านนิติศาสตร์มาตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยมีหน่วยงานคือแผนกวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะสหกรณ์ โดยเน้นการสอนเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2499 ได้ถูกรวมกับแผนกวิชาสังคมศาสตร์และเปลี่ยนเป็น แผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จนต่อมาได้มีการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์และได้การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไปจึงได้กลับมาใช้ชื่อแผนกวิชานิติศาสตร์อีกครั้ง แต่ต่อมาก็ถูกยุบลงไป

ในปี พ.ศ. 2523 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยให้ภาควิชานิติศาสตร์เป็นภาควิชาบริการสำหรับการเปิดสอนวิชาทางนิติศาสตร์ให้กับนิสิตในหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และนิสิตทั่วไปที่ต้องการเรียนรายวิชาทางนิติศาสตร์ รวมถึงเปิดบริการปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาควิชานิติศาสตร์ยังมิได้ผลิตนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและรับนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยเน้นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี พุทธศักราช 2562 ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองจากองค์กรนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (Asian Law Students' Association : ALSA) ให้เป็น Local Chapters ที่ 5 ของ ALSA ประเทศไทย ในนาม "ALSA Kasetsart" เพื่อส่งเสริมนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายในระดับสากลมากยิ่งขึ้น[3]

หลักสูตร

แก้

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-21. สืบค้นเมื่อ 2009-04-21.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-28.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-28.
  4. [1]