ฟอรูง (ละติน: forvm) เป็นพื้นที่สาธารณะในกลางเมืองโรมัน เป็นที่รวมของสังคม มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประชุมด้านการเมือง การนัดพบ เป็นต้น ต้นแบบของฟอรูงโรมันและฟอรูงจักรพรรดิในกรุงโรม สามารถพบเห็นได้ในอิตาลี (มักเป็นจัตุรัสในเมืองสมัยใหม่) และในจักรวรรดิโรมัน อย่างเช่นที่

ฟอรูงที่เมืองญะร็อชในจอร์แดน

ในเมืองโรมันใหม่ ฟอรูงมักจะอยู่ตรงทางแยกที่ถนนหลักแนวเหนือ-ใต้ (การ์โด) ตัดกับถนนหลักแนวตะวันออก-ตะวันตก (แดกุมานุส)